Belediyemiz Kasım Ayı Meclis Toplantısında onaylanan 4 adet Uygulama İmar Planı Değişiklikleri

Belediyemiz Kasım Ayı Meclis Toplantısında onaylanan 4 adet Uygulama İmar Planı Değişiklikleri

Belediyemiz Kasım Ayı Meclis Toplantısında onaylanan 4 adet Uygulama İmar Planı Değişiklikleri

1-  İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli 1 adet Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve 1 adet CD komisyon tarafından incelenmiş olup, dilekçe ile talep edilen UİP-8205,6 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği İmar Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edildi. Komisyon raporu aşağıdaki şekilde okundu:

Komisyonumuza havale edilen imar planı değişikliği, komisyon üyelerimiz tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine istinaden incelenmiş ve 07/11/2018 tarihinde yapılan komisyon toplantısı ile rapora bağlanmıştır. İnceleme neticesinde İmar Planı Değişikliği çalışmasında; Beldemiz Uygulama İmar Planının E28-D-22-C-2-A ve E28-D-22-C-2-B paftasındaki özel mülkiyete konu 1783 parselle ilgili Kullanım kararı konut olan adalar arasından geçmekte olan 15 metre genişliğinde olan taşıt yolu meskun konutların üzerinden geçmekte ve kullanımlarını kısıtlamaktadır. Bu nedenle söz konusu adalar arasındaki 15 metre genişliğindeki taşıt yolunun 10 metre genişliğinde planlanması için yapılan plan değişikliği teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

İmar Komisyonu görüşüne istinaden; Zeynep AKÇAOĞLU’nun 04/10/2018 tarihli dilekçe ile talep edilen UİP-8205,6 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin şekil yönüyle kabulüne ayrıca, değişikliği yapılan E28-D-22-C-2-A ve E28-D-22-C-2-B imar paftasının, 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince Onanmasına oy birliği ile karar verildi.

 2-  İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli 1 adet Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve 1 adet CD komisyon tarafından incelenmiş olup, dilekçe ile talep edilen UİP-8205,7 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği İmar Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edildi. Komisyon Raporu aşağıdaki şekilde okundu.

Komisyonumuza havale edilen imar planı değişikliği, komisyon üyelerimiz tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine istinaden incelenmiş ve 07/11/2018 tarihinde yapılan komisyon toplantısı ile rapora bağlanmıştır. İnceleme neticesinde İmar Planı Değişikliği çalışmasında; Beldemiz Uygulama İmar Planının E28-D-22-C-2-C ve E28-D-23-D-1-D paftasındaki Kullanım kararı park alanında ve yol alanında kalan özel mülkiyete konu ilgili parsellerde 17 metre genişliğinde olan yol, ilgili parselleri daraltarak yapılaşmayı engellemektedir. Ayrıca planlama sınırı içerisinde bulunan park alanlarıyla ilgili özel mülkiyet sorunları oluştuğundan ilgili parsellerin kamulaştırma yapılması kamuya ciddi mali külfet getirecektir. Bu nedenle söz konusu yolun 15 metre genişliğe düşürülmesi ve alan içindeki parkların bir kısmının kaldırılması için yapılan plan değişikliği teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

İmar Komisyonu görüşüne istinaden; Emrullah TİRYAKİOĞLU’nun 04/10/2018 tarihli dilekçe ile talep edilen UİP-8205,7 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin şekil yönüyle kabulüne ayrıca, değişikliği yapılan E28-D-22-C-2-C ve E28-D-23-D-1-D imar paftasının, 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince Onanmasına oy birliği ile karar verildi.

3- İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli 1 adet Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve 1 adet CD komisyon tarafından incelenmiş olup, dilekçe ile talep edilen UİP-8205,8 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği İmar Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edildi. Komisyon Raporu aşağıdaki şekilde okundu.

Komisyonumuza havale edilen imar planı değişikliği, komisyon üyelerimiz tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine istinaden incelenmiş ve 07/11/2018 tarihinde yapılan komisyon toplantısı ile rapora bağlanmıştır. İnceleme neticesinde İmar Planı Değişikliği çalışmasında; Beldemiz Uygulama İmar Planının E28-D-23-D-1-D ve E28-D-23-D-4-A paftasındaki özel mülkiyete konu 1 parselin park alanında kalan, parkın bir kısmının kaldırılarak park alanında kalan kısmının imar durumu konut alanı olarak değiştirilmesi ve alanın yapılaşma koşulları ise bulunduğu ada ile uyumlu olacak şekilde A-3 kat olarak değiştirilmesi için yapılan plan değişikliği teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

İmar Komisyonu görüşüne istinaden; Emrullah TİRYAKİOĞLU’nun 04/10/2018 tarihli dilekçe ile talep edilen UİP-8205,8 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin şekil yönüyle kabulüne ayrıca, değişikliği yapılan E28-D-23-D-1-D ve E28-D-23-D-4-A imar paftasının 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince Onanmasına oy birliği ile karar verildi.

4- İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli 1 adet Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve 1 adet CD komisyon tarafından incelenmiş olup, dilekçe ile talep edilen UİP-8205,9 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği İmar Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edildi. Komisyon Raporu aşağıdaki şekilde okundu.

Komisyonumuza havale edilen imar planı değişikliği, komisyon üyelerimiz tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine istinaden incelenmiş ve 07/11/2018 tarihinde yapılan komisyon toplantısı ile rapora bağlanmıştır. İnceleme neticesinde İmar Planı Değişikliği çalışmasında;Beldemiz Uygulama İmar Planının E28-D-23-D-1-D ve E28-D-23-D-4-A paftasındaki özel mülkiyete konu 807, 808, 809 ve 810 parsellerde bulunan park alanları kaldırılıp yol ve eğitim tesis alanlarında değişiklikler yapılarak yeniden düzenlenmesi için yapılan plan değişikliği teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesinin 1, 2 ve 3. bendi  gereğince uygun görülmemiştir.

İmar Komisyonu görüşüne istinaden; müşterek olarak verilen Mesut ÇELEBİ, Ahmet ÇELEBİ, Hatice ÇELEBİ, Mustafa ÇELEBİ, Eşref AKÇELEBİ ve Emrullah TİRYAKİOĞLU’nun 04/10/2018tarihli dilekçe ile talep edilen UİP-8205,9 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1,2 ve 3. bendi  gereğince reddine oy çokluğu ile karar verildi

5- İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli 1 adet Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve 1 adet CD komisyon tarafından incelenmiş olup, dilekçe ile talep edilen UİP-8205,10 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği İmar Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edildi. Komisyon Raporu aşağıdaki şekilde okundu.

Komisyonumuza havale edilen imar planı değişikliği, komisyon üyelerimiz tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine istinaden incelenmiş ve 07/11/2018 tarihinde yapılan komisyon toplantısı ile rapora bağlanmıştır. İnceleme neticesinde İmar Planı Değişikliği çalışmasında; Beldemizde şehirciliğin gelişmesi ve bunun neticesinde ihtiyaç olan barınma ve çalışma alanlarına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Barınma alanları yani Konut alanları ile Çalışma Alanı İhtiyacının daha düzgün formda ve anayolların üzerinde teşekkül ettirilebilmesi ulaşılabilirlik açısından önemli olduğundan Beldemiz Uygulama İmar Planının E28-D-22-C-3-D paftasındaki özel mülkiyete konu 219 parselde yer alan parkların bir kısmının kaldırılarak yolların yeniden düzenlenmesi ve A-3 kat olan yapılaşma koşullarını Ayrık Nizam Emsal :1.00 ve Yençok : 5 kat olacak şekilde yeniden tanzim edilmesi için yapılan plan değişikliği teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

İmar Komisyonu görüşüne istinaden; Adnan ÇELİKÇİ’nin 17/10/2018 tarihli dilekçe ile talep edilen UİP-8205,10 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin şekil yönüyle kabulüne ayrıca, değişikliği yapılan E28-D-22-C-3-D imar paftasının 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince Onanmasına oy birliği ile karar verildi.

Link:https://yadi.sk/i/x-TJ7nW6-I8xKg

Link:https://yadi.sk/i/LzWFxZweRyEs0Q

Link:https://yadi.sk/i/5yv6P4gncfq3mA

Link:https://yadi.sk/i/tcDuCO_7VLFJQg

Link:https://yadi.sk/i/S8_Eg-ZHH8M0yw

Link:https://yadi.sk/i/CbHrOJbxwqVlew

Link:https://yadi.sk/i/QIx2nH4ekRug2A

GÜNCEL DUYURULAR
64x64

Belediyemiz Kasım Ayı Meclis Toplantısında onaylanan 4 adet Uygulama İmar Planı Değişiklikleri

Devamı...
64x64

Belediyemiz Personel Limited Şirketinde Çalıştırılacak İşçilerin İsim Listesi

Devamı...
64x64

Sınav Sonuçları Açıklandı...

Devamı...
64x64

KADROYA GEÇECEK İŞÇİLER İÇİN SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Devamı...
64x64

Beldemiz İmar Planı Yeniden Düzenlenerek Askıya Çıkarıldı...

Devamı...

Duyurular

Tasarım - Yazılım: TveT