Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Kasım Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı... Haberler

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 01/11/2017 çarşamba günü saat 16:30’da aynı gün tamamlanan Kasım Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI     : M. Zerrin GÜNEŞ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

          Yapılan yoklama sonucunda, üyelerinden Hasan TİRYAKİOĞLU’nun toplantıya iştirak etmediği görülmüştür. Ekseriyetin toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

             Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

             Meclis Başkanlığı’na önerge veren bulunmamıştır.

MADDE – 3 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince, 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesinin takdimi,

2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi İle Gelir ve Gider Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun

24. Maddesi gereğince, Bütçe komisyonuna 5 (beş) iş günü süre verilerek havale edildi.

MADDE-4 : 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince, Beldemiz İmar Planı ve eki Plan Değişikliklerinin görüşülmesi,

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince, Beldemiz İmar Planı ve eki Plan Değişikliklerinin görüşülmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, İmar Komisyonuna 5 (beş) iş günü süre verilerek havale edildi.

09 Kasım 2017 perşembe günü saat 16:30’da tekrar toplanmak üzere oturuma ara verildi.

 

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi 2. oturumuna 09 Kasım 2017 perşembe günü saat 16:30’da, Meclis Başkanı M. Zerrin GÜNEŞ’in Başkanlığında, üyelerinin tümünün/çoğunluğunun iştirakiyle Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplandı ve toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine kaldığı yerden devam edildi.

     2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesi Bütçe Komisyonunda görüşülüp, Komisyon raporu ile birlikte Meclise sunuldu ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

      2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunup, ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

      2018 Mali Yılı Gider Bütçesi fonksiyonel sınıflandırmaların birinci düzeyi itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak, toplam 4.350.000 TL. olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

        2018 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmaların birinci düzeyi  itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak, toplam 4.350.000 TL. olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

       2018 Mali Yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmaların birinci düzeyi itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

        2018 Mali Yılı ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

        2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi son şekliyle madde madde okunup oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE-4 : 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince, Beldemiz İmar Planı ve eki Plan Değişikliklerinin görüşülmesi,

       3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince 12/06/2017 tarih ve 2017/24 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanarak otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılan Beldemize ait NİP-8204,4 ve UİP-8205,4 PİN numaralı İlave ve Revizyon İmar planına yapılan itirazların tümü 14/09/2017 tarih ve 2017/32 sayılı Meclis Kararıyla uygun bulunarak İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’na iletilmiş ve hazırlanan Banka inceleme raporu doğrultusunda uygun bulunanların uygun bulunduğu şekliyle yüklenici tarafından hazırlanan 7 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftası ve 2 adet 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği paftası İmar Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edilmiştir.

        İmar Komisyonu raporu okundu.

        NİP-8204,4 ve UİP-8205,4 PİN numaralı İlave ve Revizyon İmar planına yapılan itirazlar neticesinde düzenlenen imar planı değişiklikleri (7 adet 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği paftası (E28D22C2B, E28D22C2A, E28D22C1C, E28D22C2C, E28D22C3B, E28D23D1D, E28D23D4A) ve 2 adet 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği paftası (E28D22C, E28D23D)) 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesi gereğince Onanmasına ve otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 5: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, aralık ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

          5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; aralık ayı toplantısının 01/12/2017 cuma günü saat 16:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 6 : Dilek ve Temenniler ile Kapan

                        Dilek ve Temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

                       Kasım Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 09 KASIM 2017 PERŞEMBE

 

Zerrin  GÜNEŞ    İsmet AYDIN            Saygın ÖZTİN.          

      Meclis Başkanı      Meclis Katibi            Meclis Katibi

Tasarım - Yazılım: TveT