Ocak Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Ocak Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı...

Ocak Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı... Haberler

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşmek üzere, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 05/01/2018 cuma günü saat 16:30’da başlayıp, aynı gün tamamlanan OCAK Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetidir.

     MECLİS 1.BAŞKAN VEKİLİ :  Hasan TİRYAKİOĞLU       

       Bir  Başkan ve sekiz üyenin iştirak ettiği görülen Ocak ayı Meclis toplantısı gündemde yazılı bulunan maddeleri görüşmek üzere, Meclis1. Başkan Vekili Hasan TİRYAKİOĞLU tarafından açıldı.  Önerge veren bulunmadı ve gündem maddeleri sırasıyla görüşüldü.

 

G   Ü   N   D   E   M                                           :

MADDE  1- Açılış ve yoklama,               

     Yapılan yoklama sonucunda, Belediye Başkanı izinli olduğundan toplantıya katılmadığı,  üyelerden Sabahattin ÇAYIRLI’nın da toplantıya katılmadığı görülmüştür. Ekseriyetin toplantıya iştirak ettiğinden toplantı açılmıştır.

MADDE  2- Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu,

     Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Madde 3- Belediye Meclisi’nin 09/11/2017 tarih ve 2017/39 Sayılı İmar Planı Değişiklikleri Kararına 30 gün askı-ilan süresi içindeki itirazların değerlendirilerek görüşülmesi,   

   12/06/2017 tarih ve 2017/24 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Onaylanarak bir ay süre ile askıya çıkarılan NİP-8204,4 PİN numaralı İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile UİP-8205,4 PİN numaralı İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına askı-ilan süresince yapılan itirazlar için, İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığınca; ilgili mevzuatlara uygunluğu esas alınarak mevcut plan ve uygulamaları, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından değerlendirilerek hazırlanan inceleme raporu doğrultusunda uygun bulunanların uygun bulunduğu şekliyle imar planı değişiklikleri yapılarak Belediye Meclisine sunulmuş olup, yapılan imar planı değişikliği 09/11/2017 tarih ve 2017/39 Sayılı Meclis Kararıyla Onaylanarak bir ay süre ile askıya çıkartılmıştır.  Askı-ilan süresince yapılan 6 adet itiraz dilekçesi askıya çıkartılan imar planı değişikliğinin Onama sınırı dışında kalan kısımları için yapıldığından, itirazların reddine ve 12/06/2017 tarih ve 2017/24 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Onaylanan NİP-8204,4 PİN numaralı İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile UİP-8205,4 PİN numaralı İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ve 09/11/2017 tarih ve 2017/39 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla Onaylanan İmar Planı Değişikliğinin kesinleşmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 4- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, şubat ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

       5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; şubat ayı toplantısının 02 şubat cuma günü saat 16:30'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 5-  Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

        Dilek ve temenniler konusunda Meclis Üyeleri söz alarak istek ve görüşlerini sundular.

Ocak ayı toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 05 OCAK  2018 CUMA.

 

Hasan TİRYAKİOĞLU                    Saygın ÖZTİN                                 İsmet AYDIN

Meclis  1.Başkan Vekili                    Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

 

 

Tasarım - Yazılım: TveT