KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI...

KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI...

KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI... Haberler

        5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 02/11/2018cumagünü saat 16:30’da 09/11/2018 Cuma günü tamamlanan Kasım Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI     : M. Zerrin GÜNEŞ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

          Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin tümünün toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Başkanıbir (1) adet yazılı önerge verdi. Önerge okundu ve oy birliği ile son maddeden önce görüşülmek üzere gündeme alındı.

   5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi, “Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve katip üyeler tarafından imzalanır. ” ibaresi gereğince tutanaklar görevlilerce el yazısı ile yazılmaktadır. El yazısıyla hızlı yazılım olduğunda yazı kalitesi bozulduğundan okunaklı olmamakla birlikte yanlış yazılma olasılığı fazla olmaktadır. Bu nedenlerle; Meclis Görüşme Tutanakların daha seri, düzgün ve okunaklı   yazılabilmesi için bilgisayarla yazılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 4 : 2018 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasının görüşülmesi,

2018 mali yılı bütçesinde; aşağıda ödeneği yetmeyeceği anlaşılan Fonksiyonel sınıflandırmaların ekonomik düzelerine,

Ödeneği yetmeyeceği anlaşılan harcama kalemleri:

Fonksiyonel Sınıflandırmanın 04.5.1 Karayolu inşaat işleri hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın 01.1.1.01 Temel Maaşlar tertibine 9.500 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 01.1.2.01 Zamlar ve Tazminatlar tertibine 3.300 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 01.1.4.01 Sosyal Haklar tertibine 800 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 02.1.6.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri tertibine 500 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 02.1.6.02 Sağlık Primi Ödemeleri tertibine 300 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.2.3.02 Akaryakıt ve yağ alımları tertibine 21.600 TL.

Olmak üzere 36.000 TL. ödenek aşağıda fonksiyonel sınıflandırmaların ekonomik düzeylerinden alınmak suretiyle;

Ödeneği alınan harcama kalemleri:

1 - Fonksiyonel Sınıflandırmanın 03.9.9 Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik  hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın 03.3.1.01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları tertibinden 5.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.5.4.01 İlan Giderleri tertibinden 5.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri tertibinden 5.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 03.6.1.01 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri tertibinden 5.000 TL.

Ekonomik sınıflandırmanın 06.1.1.05 Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları tertibinden 16.000 TL.

Toplam 36.000 TL. ödeneğin yukarıda belirtilen tertiplere aktarmanın yapılmasına  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince oybirliği ile karar verildi.

MADDE – 5 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Birer adet İmar ve Bütçe Komisyon Üyesi seçimi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince,  2018 Nisan ayı Meclis Toplantısında İmar ve Bütçe Komisyon Üye sayısının 3 kişiden oluşturulmasına karar verilmişti. Kanun gereği, parti dağılıma göre Adalet ve Kalkınma Partisinden iki (2) üye, Cumhuriyet Halk Partisinden bir (1) üye gizli oylama ile seçilmişti.  Cumhuriyet Halk Partisinden her iki komisyon için üye  seçilen Meclis Üyesi Saygın ÖZTİN Partisinden istifa etmiş olması nedeniyle boşalan İmar ve Bütçe Komisyonu için birer adet üye seçiminin yapılması gerekmektedir.

         Bir adet İmar Komisyon Üyeliği için,  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi  uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyeleri arasından bir (1) adet İmar Komisyon  Üyeliğine, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere;  İsmet AYDIN seçilmiştir.

         Bir adet Bütçe Komisyon Üyeliği için,  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi  uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyeleri arasından bir (1) adet Bütçe Komisyon  Üyeliğine, yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere;  İsmet AYDIN seçilmiştir.

MADDE – 6 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince,2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesinin takdimi,

2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi İle Gelir ve Gider Bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun

24. Maddesi gereğince, Bütçe komisyonuna 4 (dört) iş günü süre verilerek havale edildi.

Gündemin 7-8-9-10-11. Maddeleri Uygulama İmar Planı değişikliklerinin görüşülmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, imar komisyonuna 4 (dört) iş günü süre verilerek havale edildi.

Gündemin 12. Maddesi 2. Oturumda görüşmek üzere atlanarak, gündeme 13. Maddeden devam edildi.

MADDE -13 : Yıllık ilan ve reklamlara ait verginin çevre temizlik vergisi ödeme dönemlerinde alınmasının görüşülmesi,

         İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün " İlan Ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi" konulu 10/05/2018 tarih ve 10610 sayılı yazısı gereği; söz konusu iki verginin ödeme dönemlerinin aynı olması, vatandaşlarımızın  belediyeye  ayrı ayrı zamanlarda gitmesinin önüne geçilerek iş ve zaman kaybını önleyeceği ve ülke genelinde standart bir uygulama sağlanacaktır. Bu nedenle; işyerleri için ilan ve reklam vergisi tarifesinin, (1), (2), ve (4). bentlerinde belirtilen yıllık ilan ve reklamlara ait verginin, çevre temizlik vergisi ödeme dönemlerinde alınmasına oy birliği ile karar verildi.

09 Kasım 2018 cuma günü saat 16:30’da tekrar toplanmak üzere oturuma ara verildi.

         5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi 2. oturumuna 09 Kasım 2018 cuma günü saat 16:30’da,Meclis Başkanı M. Zerrin GÜNEŞ’in Başkanlığında, üyelerinçoğunluğunun iştirakiyle Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplandı ve toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine kaldığı yerden devam edildi.

MECLİS BAŞKANI     : M. Zerrin GÜNEŞ

MADDE – 6 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince,2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesinin takdimi,

2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi ile Gelir ve Gider Bütçesi Bütçe Komisyonunda görüşülüp, Komisyon raporu ile birlikte Meclise sunuldu ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunup, ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

2019 Mali Yılı Gider Bütçesi fonksiyonel sınıflandırmaların birinci düzeyi itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak, toplam 5.200.000 TL. olarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 2019 Mali Yılı Gelir Bütçesi ekonomik sınıflandırmaların birinci düzeyi  itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak, toplam 5.200.000 TL. olarakkabulüne oy birliği ile karar verildi.

 2019 Mali Yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmaların birinci düzeyi itibariyle ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 2019 Mali Yılı ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde ad okunmak suretiyle oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi. 

 2019 Mali Yılı Gelir Tarifesi son şekliyle madde madde okunup oylanarak kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE-7: Dilekçe ile talep edilen UİP-8205,6 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,

İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli 1 adet Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve 1 adet CD komisyon tarafından incelenmiş olup, dilekçe ile talep edilen UİP-8205,6 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği İmar Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edildi. Komisyon raporu aşağıdaki şekilde okundu:

Komisyonumuza havale edilen imar planı değişikliği, komisyon üyelerimiz tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine istinaden incelenmiş ve 07/11/2018 tarihinde yapılan komisyon toplantısı ile rapora bağlanmıştır. İnceleme neticesinde İmar Planı Değişikliği çalışmasında; Beldemiz Uygulama İmar Planının E28-D-22-C-2-A ve E28-D-22-C-2-B paftasındaki özel mülkiyete konu 1783 parselle ilgili Kullanım kararı konut olan adalar arasından geçmekte olan 15 metre genişliğinde olan taşıt yolu meskun konutların üzerinden geçmekte ve kullanımlarını kısıtlamaktadır. Bu nedenle söz konusu adalar arasındaki 15 metre genişliğindeki taşıt yolunun 10 metre genişliğinde planlanması için yapılan plan değişikliği teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

İmar Komisyonu görüşüne istinaden; Zeynep AKÇAOĞLU’nun 04/10/2018 tarihli dilekçe ile talep edilen UİP-8205,6 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin şekil yönüyle kabulüne ayrıca, değişikliği yapılan E28-D-22-C-2-A ve E28-D-22-C-2-B imar paftasının, 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince Onanmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE-8: Dilekçe ile talep edilen UİP-8205,7 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,

İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli 1 adet Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve 1 adet CD komisyon tarafından incelenmiş olup, dilekçe ile talep edilen UİP-8205,7 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği İmar Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edildi. Komisyon Raporu aşağıdaki şekilde okundu.

Komisyonumuza havale edilen imar planı değişikliği, komisyon üyelerimiz tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine istinaden incelenmiş ve 07/11/2018 tarihinde yapılan komisyon toplantısı ile rapora bağlanmıştır. İnceleme neticesinde İmar Planı Değişikliği çalışmasında; Beldemiz Uygulama İmar Planının E28-D-22-C-2-C ve E28-D-23-D-1-D paftasındaki Kullanım kararı park alanında ve yol alanında kalan özel mülkiyete konu ilgili parsellerde 17 metre genişliğinde olan yol, ilgili parselleri daraltarak yapılaşmayı engellemektedir. Ayrıca planlama sınırı içerisinde bulunan park alanlarıyla ilgili özel mülkiyet sorunları oluştuğundan ilgili parsellerin kamulaştırma yapılması kamuya ciddi mali külfet getirecektir. Bu nedenle söz konusu yolun 15 metre genişliğe düşürülmesi ve alan içindeki parkların bir kısmının kaldırılması için yapılan plan değişikliği teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

İmar Komisyonu görüşüne istinaden; Emrullah TİRYAKİOĞLU’nun 04/10/2018 tarihli dilekçe ile talep edilen UİP-8205,7 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin şekil yönüyle kabulüne ayrıca, değişikliği yapılan E28-D-22-C-2-C ve E28-D-23-D-1-D imar paftasının, 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince Onanmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE-9: Dilekçe ile talep edilen UİP-8205,8 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,

İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli 1 adet Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve 1 adet CD komisyon tarafından incelenmiş olup, dilekçe ile talep edilen UİP-8205,8 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği İmar Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edildi. Komisyon Raporu aşağıdaki şekilde okundu.

Komisyonumuza havale edilen imar planı değişikliği, komisyon üyelerimiz tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine istinaden incelenmiş ve 07/11/2018 tarihinde yapılan komisyon toplantısı ile rapora bağlanmıştır. İnceleme neticesinde İmar Planı Değişikliği çalışmasında; Beldemiz Uygulama İmar Planının E28-D-23-D-1-D ve E28-D-23-D-4-A paftasındaki özel mülkiyete konu 1 parselin park alanında kalan, parkın bir kısmının kaldırılarak park alanında kalan kısmının imar durumu konut alanı olarak değiştirilmesi ve alanın yapılaşma koşulları ise bulunduğu ada ile uyumlu olacak şekilde A-3 kat olarak değiştirilmesi için yapılan plan değişikliği teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

İmar Komisyonu görüşüne istinaden; Emrullah TİRYAKİOĞLU’nun 04/10/2018 tarihli dilekçe ile talep edilen UİP-8205,8 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin şekil yönüyle kabulüne ayrıca, değişikliği yapılan E28-D-23-D-1-D ve E28-D-23-D-4-A imar paftasının 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince Onanmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE-10: Dilekçe ile talep edilen UİP-8205,9 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,

İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli 1 adet Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve 1 adet CD komisyon tarafından incelenmiş olup, dilekçe ile talep edilen UİP-8205,9 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği İmar Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edildi. Komisyon Raporu aşağıdaki şekilde okundu.

Komisyonumuza havale edilen imar planı değişikliği, komisyon üyelerimiz tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine istinaden incelenmiş ve 07/11/2018 tarihinde yapılan komisyon toplantısı ile rapora bağlanmıştır. İnceleme neticesinde İmar Planı Değişikliği çalışmasında;Beldemiz Uygulama İmar Planının E28-D-23-D-1-D ve E28-D-23-D-4-A paftasındaki özel mülkiyete konu 807, 808, 809 ve 810 parsellerde bulunan park alanları kaldırılıp yol ve eğitim tesis alanlarında değişiklikler yapılarak yeniden düzenlenmesi için yapılan plan değişikliği teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesinin 1, 2 ve 3. bendi  gereğince uygun görülmemiştir.

İmar Komisyonu görüşüne istinaden; müşterek olarak verilen Mesut ÇELEBİ, Ahmet ÇELEBİ, Hatice ÇELEBİ, Mustafa ÇELEBİ, Eşref AKÇELEBİ ve Emrullah TİRYAKİOĞLU’nun 04/10/2018tarihli dilekçe ile talep edilen UİP-8205,9 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1,2 ve 3. bendi  gereğince reddine oy çokluğu ile karar verildi

MADDE-11: Dilekçe ile talep edilen UİP-8205,10 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,

İmar Komisyonuna havale edilen 1/1000 ölçekli 1 adet Uygulama İmar Planı Değişikliği, plan açıklama raporu ve 1 adet CD komisyon tarafından incelenmiş olup, dilekçe ile talep edilen UİP-8205,10 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği İmar Komisyonu tarafından görüşülerek Meclise iade edildi. Komisyon Raporu aşağıdaki şekilde okundu.

Komisyonumuza havale edilen imar planı değişikliği, komisyon üyelerimiz tarafından 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesine istinaden incelenmiş ve 07/11/2018 tarihinde yapılan komisyon toplantısı ile rapora bağlanmıştır. İnceleme neticesinde İmar Planı Değişikliği çalışmasında; Beldemizde şehirciliğin gelişmesi ve bunun neticesinde ihtiyaç olan barınma ve çalışma alanlarına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Barınma alanları yani Konut alanları ile Çalışma Alanı İhtiyacının daha düzgün formda ve anayolların üzerinde teşekkül ettirilebilmesi ulaşılabilirlik açısından önemli olduğundan Beldemiz Uygulama İmar Planının E28-D-22-C-3-D paftasındaki özel mülkiyete konu 219 parselde yer alan parkların bir kısmının kaldırılarak yolların yeniden düzenlenmesi ve A-3 kat olan yapılaşma koşullarını Ayrık Nizam Emsal :1.00 ve Yençok : 5 kat olacak şekilde yeniden tanzim edilmesi için yapılan plan değişikliği teklifi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.Maddesinin c) Bendi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26.Maddesi gereğince uygun görülmüştür.

       İmar Komisyonu görüşüne istinaden; Adnan ÇELİKÇİ’nin 17/10/2018 tarihli dilekçe ile talep edilen UİP-8205,10 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliğinin şekil yönüyle kabulüne ayrıca, değişikliği yapılan E28-D-22-C-3-D imar paftasının 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkarılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince Onanmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 125393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, aralık ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; aralık ayı toplantısının 07/12/2018 cuma günü saat 16:30’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 14 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Dilek ve Temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

Kasım Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 09 KASIM 2018-CUMA

 

M. Zerrin GÜNEŞ                     Ergün DEMİREL                Sefarettin TETİK

Meclis Başkanı                           Meclis Katibi                       Meclis Katibi

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasarım - Yazılım: TveT