2021 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

08 Aralık 2021 10:20 Saltukova Belediyesi 614

 

       5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 03/12/2021cuma günü saat 17:30’da başlayıp, aynı gün tamamlanan ARALIK Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetidir.

MECLİSBAŞKANI : Alim GENÇ

G   Ü   N   D   E   M   :

MADDE  1- Açılış ve yoklama.

Üyelerden Ceyhun BABALOĞLU’nun mazeret dilekçesi Meclisin bilgisine sunuldu. Yapılan yoklama sonucunda  ekseriyetin toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE  2-Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu.

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Meclis Başkanlığına önerge veren bulunmamıştır.

Bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edilmiştir. 

Gündem maddeleri Meclise okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi. 

Madde 3-2021 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılmasının görüşülmesi.

2021 Mali Yılı Bütçesinde;

Aşağıda ödeneği yetmeyeceği anlaşılan Fonksiyonel sınıflandırmanın ekonomik düzeyine:

1  -Fonksiyonel Sınıflandırmanın 05.1.0 Atık yönetimi hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın

03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri tertibine 119.500 TL.

03.5.3.03 Yük Taşıma Giderleri tertibine 15.000 TL.

03.2.6.04 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri tertibine 20.000 TL.

Olmak üzere toplam 154.500 TL.

2  -Fonksiyonel Sınıflandırmanın 06.3.0 Su temini işleri ve hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın

03.2.3.03 Elektrik alımları tertibine 27.800 TL.

06.5.7.08 İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri tertibine 40.000 TL.

Olmak üzere 67.800 TL.

Toplamda : 222.300 TL. aktarma yapılması gerekmektedir.

Bütçenin yukarıda belirtilen harcama kalemlerine aktarma yapılabilecek tertipler aşağıya çıkarılmıştır.

1  -Fonksiyonel Sınıflandırmanın 01.1.2 Finansal ve mali işler ve hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın;

05.3.1.01 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara tertibine 59.000 TL.

05.4.7.90 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler tertibinden 49.500 TL.

Olmak üzere 108.500 TL.

2  -Fonksiyonel Sınıflandırmanın 03.9.9 Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın;

03.5.3.02 Yolcu taşıma giderleri tertibinden 5.000 TL.

03.5.4.01 İlan giderleri tertibinden 5.000 TL.

06.1.1.05 Sosyal tesis mefruşatı alımları tertibinden 17.800 TL.

06.1.4.90 Diğer taşıt alımları tertibinden 40.000 TL.

Olmak üzere 67.800 TL.

3  -Fonksiyonel Sınıflandırmanın 08.1.0 Dinlenme ve spor hizmetleri

Ekonomik sınıflandırmanın;

03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları tertibinden 2.000 TL.

03.2.3.01 Yakacak Alımları tertibinden 2.000 TL.

03.2.3.03 Elektrik Alımları 5.000 TL.

03.2.5.01 Giyecek Alımları 5.000 TL.

03.2.5.02 Spor Malzemeleri Alımları 20.000 TL.

03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları 3.000 TL.

03.7.1.01 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 1.000 TL.

03.7.1.90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 1.000 TL.

03.7.3.01 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 2.000 TL.

03.7.3.02 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 5.000 TL.

Olmak üzere 46.000 TL.

Toplam 222.300 TL. ödeneğin yukarıda belirtilen tertiplere aktarmanın yapılması 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi gereğince kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Madde 4-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) ve (b) bendleri gereğince, Tunceli İli Ovacık ve Pülümür İlçe Belediyeleri ve Kahramanmaraş İli Nurhak İlçe Belediyesi ile hizmet protokolü yapılmasının görüşülmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) ve (b) bendleri gereğince, Tunceli İli Ovacık ve Pülümür İlçe Belediyeleri ve Kahramanmaraş İli Nurhak İlçe Belediyesi ile geçici personel temini ve orada yapılacak işler için personel görevlendirilmesi için hizmet protokolü yapmak üzere Belediyemiz adına Belediye Başkanı Alim GENÇ’e yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 5-Üyesi olduğumuz İç Anadolu Belediyeler Birliği için bir (1) asil ve bir (1) yedek üye seçimi.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (b) bendi  uyarınca, yapılan işaretle oylama sonucunda Meclis üyeleri arasından, Üyesi olduğumuz İç Anadolu Belediyeler Birliği’ne yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Üyeleri arasından bir (1) adet asil üyeliğe Sefarettin ÇAĞLAR ve bir (1) adet yedek üyeliğe Tezcan ERTÜRK oy birliği ile seçilmiştir.

Madde 6-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, 2022 yılı için Meclisin (bir aylık)tatilayının belirlenmesi.

2022 yılı için Belediye Meclisinin bir aylık tatil ayının belirlenmesi gerektiğinden; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi "Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir" ibaresi gereğince; 2022 yılı için Belediye Meclisinin bir aylık tatil ayının "AĞUSTOS" ayı olmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 7-5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, gelecek ayın toplantı günü ve saatinin belirlenmesi.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; ocak ayı toplantısının 07/01/2022 Cuma günü saat 17:30'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE8-  Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Meclis Üyeleri dilek ve temennilerini sundular.

Aralık ayı toplantı gündeminde başka görüşülecek konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatılmıştır. 3 ARALIK  2021 CUMA

 

Alim GENÇ                                Sefarettin ÇAĞLAR                        Yılmaz ÇAKIROĞLU

MeclisBaşkanı                              Meclis Katibi                                    Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.