2022 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

14 Ekim 2022 08:42 Saltukova Belediyesi 324

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda07.10.2022Cumagünü saat 17:30’da başlayıp,aynı gün tamamlanan Ekim Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI  :Alim GENÇ

MADDE- 1 : Açılış ve Yoklama,

         Yapılan yoklama sonucunda, üyelerden Ceyhun BABALOĞLU’nun mazereti Meclisin bilgisine sunulmuş ve oy birliği ile uygun görülmüştür.

          Ekseriyetin toplantıya iştirak ettiği görüldüğünden toplantı açılmıştır.

MADDE – 2 : Saygı Duruşu,

Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. Meclis Başkanı bir adet yazılı önerge verdi. Gündem maddeleri Meclise okundu ve görüşülmesine başlandı.

MADDE – 3 : Belediyemizde mevcut norm kadroda dolu bulunan 1 adet 3 dereceli Mühendis kadrosunun 1 dereceli kadroya yükseltilmesinin görüşülmesi.

             Belediyemizde mevcut Norm Kadroda dolu bulunan Mühendisin bulunduğu kadro derecesi kademe ilerlemesi kazanılmış hakkına yetmediğinden kadro derecesinin yükseltilmesi talebinde bulunulmuştur. Bu nedenle; Belediyemizde mevcut Norm Kadroda dolu bulunan 1 adet 3 dereceli Mühendis Kadrosunun 1 dereceli kadroya yükseltilmesi gerektiğinden; 22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin 17.04.2022 tarih ve 31812 sayılı Yönetmelik gereği; Memur Statüsündeki kadronun Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre hazırlanan, (III) Sayılı Dolu Kadro Değişikliği (Memur) Cetvelinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 4 : Önerge ile gündeme alınan dilekçe ile talep edilen UİP-67663051 PİN numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği ile NİP-67677841 PİN numaralı Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi,

Ahmet KARAGÖL’ün 03.10.2022 tarihli dilekçesi ile talep edilen, E28-D-22-C-3-D ve E28-D-22-C-3-C Uygulama İmar Planı paftası ile  E28-D-22-C Nazım İmar Planı paftası sınırları içerisinde bulunan Saltukova/Sarıkum Mahalle 175 ada 1,2,3 ve 4 numaralı  parsellere ilişkin  UİP-67663051 PİN numaralı İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği ile NİP-67677841 PİN numaralı İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı değişikliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince Onanmasına ve 15.09.2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunun Ek 8 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine ve otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılıp ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 5 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, kasım ayı toplantı günü, saati ve yerinin belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Kasım ayı toplantısının 04/11/2022Cuma günü saat 17:30’da Belediye binası toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE – 5 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

    Meclis Üyeleri ve vatandaşlar dilek ve temennilerini sundular.

    Ekim Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatıldı. 07 EKİM 2022 CUMA

 

Alim GENÇ            Sefarettin ÇAĞLAR                      Mehmet DURMUŞOĞLU

Meclis Başkanı           Meclis Katibi                                 Meclis Katibi

 

 

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.