2023 Nisan Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

20 Nisan 2023 09:00 Saltukova Belediyesi 480

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 07.04.2023 tarihinde başlayıp, 11.04.2023tarihinde tamamlanan Nisan Ayı Meclis Toplantı Tutanağıdır.

MECLİS BAŞKANI : Alim GENÇ

MADDE -1 : Açılış ve Yoklama.

Yapılan yoklama sonucunda, üyelerin çoğunluğunun toplantıya iştirak ettiğinden toplantı açılmıştır.

MADDE- 2 : Saygı Duruşu.

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

     Meclis Başkanı bir adet önerge sundu. Önerge oy birliği ile gündeme alındı.

MADDE -3 :  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) fıkrası gereğince,  yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzereiki (2) adet Encümen Üyesi seçimi.

      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesinin (b) fıkrası ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (a) bendi uyarınca yapılan gizli oylama sonucunda; Meclis üyeleri arasından iki (2) adet Encümen Üyeliğine yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Hasan TİRYAKİOĞLU ile Osman TOPCUOĞLU seçilmiştir.

MADDE-4: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, ,  yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Bütçe Komisyon Üyesi seçimi.

  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ve  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (b) bendi  uyarınca yapılan işaretle oylama sonucunda,  Bütçe Komisyon Üye sayısının dört (4) kişiden oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.

   Yapılan oylama sonucunda, Meclis üyeleri arasından dört (4) adet Bütçe Komisyon Üyeliğine,  yapılacak ilk Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere; Cumhuriyet Halk Partisinden Sefarettin ÇAĞLAR ile Osman TOPCUOĞLU, Adalet Kalkınma Partisinden Ercan AKÇA, Milliyetçi Hareket Partisinden Tezcan ERTÜRK oy birliği ile seçilmiştir.

 

MADDE–5 : 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesi gereğince, Belediye  Başkanı Alim GENÇ’in2021 Mali Yılına ait bir yıllık Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

           5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince, Meclis 1. Başkan Vekili Hasan TİRYAKİOĞLU’nun Başkanlığında, Belediye Başkanı Alim GENÇ’in 2022 Mali Yılına ait bir (1) yıllık Faaliyet Raporu okundu.   
            Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (b) bendi uyarınca yapılan işaretle oylama sonucunda, Belediye Başkanı Alim GENÇ’in 2022 Mali Yılına ait bir (1) yıllık Faaliyet Raporu oy birliği ile yeterli görüldü.

MADDE-6: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin m bendi gereğince, İş Makinalarının tescili ile ilgili Yönetmeliğin görüşülmesi.

     Saltukova Belediyesine ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre tescilinin yapılması; seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarında ülke içinde mevcut iş makinelerinin potansiyelinin belirlenmesi ve devamlı olarak izlenmesi usul ve esaslarını belirlemek amacıyla,  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 18.07.1997 tarih ve 23053 mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ve  8.11.1983 tarih ve 18215 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 04.11.1983 tarih ve 2941 Sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan 16.7.1990 tarih ve 20576 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'ne dayanılarak hazırlanmış olan ekteki Yönetmelik,  Belediye Kanunu’nun, 18/m maddesi gereğince oy birliği ile kabul edildi.

MADDE-7: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince, 2023 Mali Yılı Gelir tarifesindeki Esenlik Kurumları Fiyat Tarifesinde yer alan Vidanjör Ücretinin yeniden belirlenmesi.

Kanun gereği gündemin 7. Maddesi önce komisyonda görüşülüp tekrar Meclise sunulacaktır. Plan ve Bütçe komisyonuna 1 iş günü süre vererek oy birliği ile havale edildi.

MADDE –8 :5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, mayıs ayı toplantı yeri, günü ve saatinin belirlenmesi.

        5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Mayısayı toplantısının 05.05.2023 cuma günü saat 17:30'da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE-9 : (Önerge ile Gündeme Alınan): Dilekçe ile talep edilen UİP-671010830 plan işlem numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği ve NİP-671010827 plan işlem numaralı Nazım İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi.

       Belediye Meclisinin 07.10.2022 tarih ve 29 sayılı kararıyla onaylanıp kesinleşen UİP-67663051 plan işlem numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği ile NİP-67677841 plan işlem numaralı Nazım İmar Planı değişikliği için Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 2013/17 nolu genelge kapsamında hazırlamış olduğu inceleme raporunda belirtilen aykırılıkları gidermek için 04.04.2023 tarih ve 358 kayıt sayılı dilekçe ile tekrar plan değişikliği talep edilen, E28-D-22-C-3-D ve E28-D-22-C-3-C Uygulama İmar Planı paftası ile  E28-D-22-C Nazım İmar Planı paftası sınırları içerisinde bulunan Saltukova/Sarıkum Mahalle 175 ada 1,2,3, 4 parsel ve 174 ada 22, 23 parsel ile ilgili UİP-671010830 plan işlem numaralı Uygulama İmar Planı değişikliği ile NİP-671010827 plan işlem numaralı Nazım İmar Planı değişikliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin c) bendi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince Onanmasına ve 15.09.2020 tarih ve 31245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunun Ek 8. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen “İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmesine ve otuz (30) gün süre ile askıya çıkartılıp ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 11 Nisan 2023 Salı günü saat 17.30’da tekrar toplanmak üzere oturuma ara verildi.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi 11.04.2023 salı günü saat 17:30’da Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 2. Oturumuna katılan üyelerin iştirakiyle açıldı.

MECLİS BAŞKANI : Alim GENÇ

MADDE-7: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince, 2023 Mali Yılı Gelir tarifesindeki Esenlik Kurumları Fiyat Tarifesinde yer alan Vidanjör Ücretinin yeniden belirlenmesi.

2023 Mali Yılı Gelir tarifesindeki Esenlik Kurumları Fiyat Tarifesinde yer alan Vidanjör Ücreti Bütçe Komisyonunda görüşülüp, Komisyon raporu ile birlikte Meclise sunuldu.

Saltukova Belediye Başkanlığı 2023 Mali Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu :

MADDE -4:

ESENLİK KURUMLARI ÜCRET TARİFESİ:

Beldemiz sınırları içinde ikamet ederek kanalizasyon şebekesinden faydalanamayan binalardan fosseptik boşaltma işi için vidanjör kiralama ücreti alınmaz. Belde dışından talep gelmesi durumunda gidilen yerleşim yeri için 11. maddede belirtilen nakliye ücreti ayrıca alınır.

Maddenin Yeni Düzenlemesi:

 

1- Vidanjör ücreti:

331,39 TL

a- Vidanjör ile fosseptik boşaltma işi için kiralama ücreti beher sefer başına

349,93 TL

b- Vidanjör ile inşaatlara su taşıma ücreti beher sefer başına

184,48 TL

c- Lavabo ve tuvalet tıkanıklıklarının tazyikli su ile açma işi için beher seferi

 

2- Çöp Kamyonu Kiralama Ücreti:

2.000,00 TL

a- Liman ve sanayi tesisleri için çöp kamyonu kiralama ücreti beher seferi

 

 (11. maddede belirtilen nakliye ücreti bu madde için uygulanmaz.) 

şeklinde değişiklik yapılarak yeniden düzenlenmesine, 2023 Mali Yılı Gelir tarifesine eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE-10 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

 

Dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmadı.

 

Nisan Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı oy birliği ile kapatılmıştır.11 NİSAN 2023 SALI

Plan ve Bütce Komisyon Raporu

  

 

Alim GENÇ                   Sefarettin ÇAĞLAR            Mehmet DURMUŞOĞLU

Meclis Başkanı                 Meclis Katibi                            Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.