2023 YILI BELEDİYEMİZ FAALİYET RAPORU

14 Mayıs 2024 14:52 Saltukova Belediyesi 131

 

T.C.

SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

2023 MALİ YILIFAALİYET RAPORU

“Kendiniz için değil,

bağlı bulunduğunuz

ulus için elbirliği ile çalışınız.

Çalışmaların en yükseği budur.”

 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 

FAALİYET RAPORU ŞABLONU

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

 

A- Misyon

B- Vizyon

C- Değerler

D- Görev, Yetki ve Sorumluluklar

E- İdareye İlişkin Bilgiler

 1. İnsan Kaynakları
 2. Fiziki Kaynaklar
 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
 4. Örgüt Yapısı
 5. Sunulan Hizmetler

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri

B- Temel Politikalar ve Öncelikler

 

III- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Üstünlükler

B- Zayıflıklar                                         

C- Değerlendirme

 

                                                        İÇİNDEKİLER

 

 

SALTUKOVA BELEDİYESİ VE BİRİMLERİ FAALİYET RAPORLARI

 

 

 

S.NO

BÖLÜM ADI

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

1

SALTUKOVA BELEDİYESİ İDARE

4

19

2

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

20

22

3

MALİ HİZM. MÜDÜRLÜĞÜ

23

 46

4

EVLENDİRME MEMURLUĞU

47

47

5

ZABITA MEMURLUĞU

48

48

6

SU İŞLERİ BİRİMİ

49

49

7

İTFAİYE MEMURLUĞU

50

50

8

FEN İŞLERİ BİRİMİ

51

56

 

BELEDİYE BAŞKANININ SUNUŞU

 

Saltukova, son yıllarda hızlı bir gelişim süreci içindedir. Saltukova Belediyesi olarak beldenin yaşam kalitesini daha da iyileştirmek, beldeye sunulan hizmetlerin düzeyini daha da yükseltmek için her alanda var gücümüzle çalışıyoruz.

Saltukova Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan halkın hayat standartlarını yükseltecek şekilde, düzenli kentleşmeyi sağlayarak, çağdaş ve teknolojik gelişmelerle birlikte üst düzeyde hizmet üretmek ve sunmak vizyonuyla hareket ederek, 2023 yılında birçok başarılı hizmeti halkımıza sunmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Saltukova Belediyesi 2023 yılı Faaliyet Raporunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi ile; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesine göre ve 17/03/2006tarih 26011 Sayılı ResmîGazete’ de yayımlanan,” Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” e uygun olarak hazırladık. FAALİYET RAPORUMUZ; 2023 yılına ait, bir mali yılda yapmış olduğumuz çalışmalarımızı ve faaliyet sonuçlarını içermektedir.

2023 yılı Faaliyet Raporumuzda; geçtiğimiz yıl çeşitli birimlerimizde yapmış olduğumuz çalışmaların bir özeti, elde ettiğimiz performans verileri, faaliyet ve projelerimiz ile amaçlarımıza ve hedeflerimize ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Katılımcı yönetim anlayışımızla, gayretli çalışmalarımızın sonucunda, başarılı bir faaliyet dönemi geçirdiğimizi zannediyoruz. İçinde yaşadığımız kentimizi, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile daha yaşanabilir, daha temiz, daha çağdaş, daha modern bir yapıya kavuşturma çabası içerisindeyiz. Tüm bunları yaparken, Belediyemiz bütçesinde 2023 yılı gelir ve gider dengelerini koruyarak, harcamalarımızı mali bir disiplin içerisinde yürütmeye özen gösterdik.

Tüm çalışanları ile Saltukova Belediyesi; dürüst, eşitlikçi, katılımcı, saydam ve çevreye duyarlı görev anlayışı doğrultusunda etkin hizmetler vermeye devam edecektir.

Saygılarımla…

 

 

 

 

Alim GENÇ

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

SALTUKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İDARİ FAALİYET RAPORU

 

I- GENEL BİLGİLER

A-MİSYON

Katılımcı yönetim anlayışıyla beklentileri önceden tespit ederek, halkın refah düzeyini yükseltecek ve sürekli kılacak projelerle, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak hizmet etmektir.

B-VİZYON

Alt yapı sorunlarını çözmüş, üst yapısında Saltukova ruhunu yansıtan, refah düzeyi yüksek, örnek hizmet anlayışına sahip bir yerel yönetim modeli oluşturmak.

C-DEĞERLER

 • Şeffaf belediyecilik anlayışıyla halka dürüst olmak,
 • Hizmetin adil dağıtılmasını sağlamak,
 • Profesyonel planlamayla kaynakları etkin ve verimli kullanmak,
 • Çalışanların ve vatandaşların memnuniyetini sağlamak,
 • Kültürel ve ulusal değerlere sahip çıkmak,
 • Teknolojiye ve yeniliklere açık olmak,
 • Kalıcı çözümler üreterek çalışmak,
 • Doğaya saygılı, koruyucu projeler üretmek ve özendirmek,
 • Hizmet içi eğitime önem vermek, uzmanlaşmak,
 • Sivil toplumla hareket ederek halkın sesine kulak vermek, katılımcı yönetim anlayışını kalıcı kılmak.

D-GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

D-1) BELEDİYENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI; (5393 Sayılı Yasa, Madde:14)

Belediye Mahalli, müşterek nitelikte olmak şartıyla;

İmar, Su, Kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar. Belediye Meclisi’nin Kararı ile mücavir alanlara da Belediye hizmetleri götürülebilir.

D-2) BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI: (5393 Sayılı Yasa, Madde:15)

 1. Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
 2. Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunda belirtilen cezaları vermek.
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

 

 1. Özel Kanunları gereğince, belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.
 2. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak suları işletmek veya işlettirmek.
 3. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak işletmek ve işlettirmek.
 4. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanılması, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
 5. Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.
 6. Borç almak, bağış kabul etmek.
 7. Toptancı perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
 8. Vergi, resim, harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmasıyla tasfiyesine karar vermek.
 9. Gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
 10. Reklam ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
 11. Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, ceza ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, ceza ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı maddeleri yoksullara vermek.
 12. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p)     Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları iletaksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

            Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67’inci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

            İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

            Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

            Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75.  maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

E-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

 1. İNSAN KAYNAKLARI

Saltukova Belediyesinde Norm Kadro Standartları Esaslarına göre, memur ve daimi işçi olmak üzere iki grupta personel istihdam edilmektedir.

Norm kadro standartlarına uygun olarak 29 adet memur ve 15 adet daimi işçi kadrosu verilmiştir.

 Belediyemize Norm Kadro ile verilen 29 adet mevcut memur kadrosundan, 13 adedi dolu, 16 adet kadro boş durumdadır. Norm kadro ile verilen 15 Adet sürekli işçi kadrosunun 4 adedi dolu, 11 adet kadro boş durumdadır.

Personele ilişkin sayısal cetveller aşağıda sunulmuştur.

MEMUR DOLU KADRO SAYISAL CETVELİ:

 

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

Yazı İşleri Müdürü

1

Mali Hizmetler Müdürü

1

Mühendis

1

Teknisyen

2

Ölçü ve Ayar Memuru

1

İtfaiye Eri

1

Zabıta Komiseri

1

Zabıta Memuru

1

Tahsildar

1

 Memur

3

TOPLAM

13

 

MEMUR BOŞ KADRO SAYISAL CETVELİ:

 

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

Şef

2

Mimar

1

Şehir Plancısı

1

Veteriner Hekim

1

Sağlık Teknikeri

1

Belediye Trafik Memuru

1

Hizmetli

1

İtfaiye Çavuşu

1

İtfaiye Eri

3

Zabıta Memuru

3

Memur

1

TOPLAM

16

 

 

SÜREKLİ İŞÇİ DOLU SAYISAL CETVELİ:

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

 

 

Operatör

1

TOPLAM

1

 

SÜREKLİ İŞÇİ BOŞ SAYISAL CETVELİ:

KADRO ÜNVANI

ADEDİ

Ustabaşı

1

Usta

3

Şoför

3

İşçi

4

Temizlik İşçisi

3

TOPLAM

14

 

 1. FİZİKİ KAYNAKLAR

Belediye Hizmet Binasında:

 • Yazı İşleri Müdürlüğü,
 • Mali Hizmetler Müdürlüğü
 • Fen İşleri
 • Su İşleri
 • Zabıta Memurluğu
 • Sekreterlik Odası
 • Başkan Odası
 • Çay Ocağı
 • Arşiv Odası
 • Toplantı Salonu
 • Kademe Binasında:
 • İtfaiye Memurluğu Binası
 • Fen İşleri Şantiyesi

 

Araç Durumu:

1

Adet

Mercedes damperli kamyon

1

Adet

Fatih BMC damperli kamyon

1

Adet

Fatih BMC itfaiye aracı

1

Adet

Müssan Yol Süpürme Makinesi

1

Adet

Massey Ferguson traktör, römork ve çöp toplama kabini

1

Adet

Tofaş Kartal hizmet aracı

1

Adet

Ford-Cargo İtfaiye Aracı

1

Adet

Ford Transit Kasalı Kamyonet

1

Adet

Hyundai Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

1

Adet

Ford- Otosan Cargo Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

2

Adet

Hidromek Beko-Loder

1

Adet

Dodge kamyonet

1

Adet

Vakumlu Süpürme Makinası

1

Adet

Renault Fluence Hizmet aracı

1

Adet

Fort Transit Cenaze Taşıma Aracı

1

Adet

Isuzu Otobüs

1

Adet

Ford Vidanjör

3

Adet

Jeneratör

1

Adet

Kompresör

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR:

 

Belediyede mevcutta 11 adet bilgisayar faal durumdadır. Belediyenin internet sitesi bulunmaktadır. www.saltukova.bel.tr adresinden ulaşılıp, bilgi edinilebilir. Ayrıca, [email protected]dan elektronik posta yoluyla da bilgi alınabilir.

 

3- ÖRGÜT YAPISI

İTFAİYE

AMİRLİĞİ

 

İTFAİYE ERİ

ŞÖFÖR

MEMUR

SU İŞLERİ

TEKNİSYENİ

USTABAŞI

USTA

FEN İŞLERİ

MÜHENDİSİ

TEKNİSYEN

USTA

OPERATÖR

ŞÖFÖR

ZABITA

KOMİSERİ

MALİ HİZMETLER

MÜDÜRÜ

ZABITA MEMURU

BELEDİYE

MECLİSİ

BELEDİYE

ENCÜMENİ

BELEDİYE

BAŞKANI

YAZI

İŞLERİ

MÜDÜRÜ

 

MEMUR (Evlendirme) (Evlendirme) (EmEvlendirme)

:

 


                                                      

 

 

ÖLÇÜ VE AYAR MEMURU

 

MEMUR

                                                                                                                                   

                                                                                         

 

 1. SUNULAN HİZMETLER

Beldemiz halkının refah seviyesinin yükseltilmesi amacı ile imar, alt ve üst yapı, çevre, temizlik ve katı atık, zabıta, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikah ve itfaiye hizmetleri sunmaktır.

II-AMAÇLAR ve HEDEFLER

 1. İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ

Belde de yaşayan insanların hayat standartlarını yükseltmek, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Saltukova bırakabilmektir. Bu doğrultuda çevre kirliliğinin önüne geçilmiş kaçak yapılaşması bulunmayan planlı gelişen bir Saltukova oluşturarak geleceğin cazibe merkezi olan Beldeyi imar etmektir.

 1. TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

5393 Sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda İnsan orijinli bir hizmet politikası sürdüren belediyemiz ürettiği ve planladığı tüm proje ve hizmetlerde önceliği belde halkının hayat standartlarının yükseltilmesine vermektedir. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren kurumumuz, belde halkı ile iç içe halkın yönetime katılarak alınan kararlarda söz sahibi olmasını benimsemiş ve hayata geçirmiştir.

III-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. ÜSTÜNLÜKLER:

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile 13/04/2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik'in 29.maddesi gereğince; Belediyemiz bünyesinde etik kültürü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, belediyemiz bünyesinde "Etik Komisyonu" kurulmuştur.

 1. ZAYIFLIKLAR:

Personelin mevzuat konusunda bazı eksiklikleri bulunmakta buda hizmet içi eğitim ve seminerlerle giderilmeye çalışılmaktadır.

 1. DEĞERLENDİRME:

Personel giderleri bütçenin % 40 unun altına düşünceye kadar yeni personel alımı yapılmayacaktır. Gelirlerin takibe alınarak tahsilat oranının yükseltilmesine çalışılacaktır.

Harcamaların daha kontrollü olarak yapılması sağlanacaktır.

 

 

 

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

 

 

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 29.03.2024

 

 

                                                                                                               İmza

 

 

                                                                                                Alim GENÇ

                                                                                              Saltukova Belediye Başkanı

 

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYET RAPORU

MİSYON VE VİZYONUMUZ

 • Yazı İşleri Müdürlüğü olarakmisyonumuz; Belediyeye ait evrak işlerini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde zamanında yaparak Belediyemizin diğer kurum kuruluş ve üniteleri ile koordinasyonu çağdaş Belediyecilik normlarına uygun olarak sağlamaktır.
 • Vizyonumuz; en üst düzeyde; çalışan ve vatandaş memnuniyetinin sağlandığı, çağdaş, şeffaf ve yasalara uygun bir yönetim felsefesiyle yoğrulmuş kaliteli hizmet anlayışı ile örnek teşkil etmektir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri hükümleri doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV TANIMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ:

Müdürlüğe ait iş ve işlemlere ilişkin personeline iş bölümü yaparak işlerin düzenli ve zamanında yürütülmesini sağlamak, Müdürlüğe ait bütçeyi “Harcama Yetkilisi” vasfı ile idare etmek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. maddesinin (b) bendine istinaden Belediye Başkanı tarafından görev verilmesi halinde Encümen toplantılarına katılmak, Meclis toplantılarına katılmak, alınan tüm kararlar için kanuni süresi içinde işlem yapmak ve Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütmek.

MECLİS İŞLERİ:

Belediyemizin Meclis Toplantılarının yapılması ile ilgili hazırlıkları yapmak, bu toplantılarda alınmış olan Meclis Kararlarını yazmak, arşivlemek ve ilgili dairelere tebliğ etme işlerini yürütmek.

ENCÜMEN İŞLERİ:

Belediyemizin Encümen Toplantılarının yapılması ile ilgili hazırlıkları yapmak, Encümen kararlarını yazmak, arşivlemek ve ilgili dairelere tebliğ etme işlerini yürütmek.

 

EVRAK KAYIT İŞLERİ:

Kurumlardan gelen evraklar ile vatandaşlardan gelen dilekçeleri kayıt edip ilgili birimlere göndermek ve müdürlükler arası yazışmalar ile Belediyemizle diğer kurumlar arasında yapılan yazışmaları kayıt edip dağıtımını yapmak.

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ:

Belediyemizde 657 sayılı DMK’ na tabi görev yapan personelin işe girişinden emekli olana kadar geçen süredeki ilerleme ve yükselme işlemlerini yapmak, özlük ve hizmet bilgilerini kayıt etmek,  Belediyemizde çalışan tüm personelin yer değiştirme, yıllık izin, mazeret izni ve sağlık izinlerini işleyip, arşivlemek, personellerin disiplin ve performans işlemleri ve hizmet yıllarını tamamlayan memurların emeklilik işlemlerini yapmak, çalışanlara ait tüm bilgileri süreleri içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek.

FAALİYETLER:

Müdürlüğümüzde Yazı İşleri Müdürü görev yapmaktadır.

GÖREVLERİ          :

Belediyeye gelen tüm resmi evraklar ile dilekçelerin kaydını yapıp ilgili birimlere havalesini yapmak,

Haftalık Encümen Toplantısına katılarak alınan kararların yürürlüğe girmesini, ilgililerine tebligatlarını yapmak,

Meclis toplantılarında üyelerin toplanması, gündem ve konuların hazırlanması, kararların yürürlüğe girmesini ve alınan kararların yedi (7) gün içinde Kaymakamlık Makamına elden teslim ederek kesinleştirmesini yapmak,

Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Belediye Memur ve işçi Personelin tüm özlük iş ve işlemleri, Belediye Başkanı, memur personelin kademe ilerlemesi, terfi işlemlerini elektronik ortamda HİTAP girişleri ve daimi işçilerin elektronik ortamda her ayın ilk haftası Türkiye İş Kurumuna aylık iş gücü bildirimlerini yapmak,

Dilekçe Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre, başvuru yapanlara yasal süresi içinde ilgililerine istenilen bilgi ve belgeleri vermek,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) elektronik ortamda dilekçe başvurularını almak ve ilgili birimlere havalesini yapıp sonuçlandırmak.

Yazı İşleri Müdürü asli görevinin yanında ek görev de yapmaktadır. Bu ek görevler:

Dünya Kadınlar Günü etkinliği, Engelliler Haftası, Anneler Günü etkinliği, Etik Günü etkinliği gibi.  Özel Gün ve Haftalar için etkinlikler düzenleme görevini yapmak.

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ:

Müdürlüğümüzde Yazı İşleri Müdürü görev yapmaktadır.

2023 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce; posta yoluyla, elden ve e-belediye sisteminden,

 • Belediyeye gelen resmi evrak ve dilekçe kayıtları yapılmış olup, ilgili birimlere elektronik ortamda havale edilmiştir.
 • 996 adet yazı elektronik olarak postalanmıştır.
 • Belediye Encümeni haftada en az bir kez olmak üzere toplanmış olup, 38 adet Encümen Kararı alınmıştır. Alınan kararlar, kanuni gerekleri yerine getirilmek üzere ilgili birim ve dairelere gönderilmiştir.
 • Belediye Meclisi tarafından belirlenen günde 16 defa toplantı yapılmış olup, iş bu toplantılarda 41 adet karar alınmıştır.
 • Meclis toplantılarında üyelerin toplanması, gündem ve konuların hazırlanması, kararların yürürlüğe girmesi Müdürlüğümüzce yapılmış olup, 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 23. maddesi gereğince Belediye Meclisince alınan kararlar yasal süreleri içinde Kaymakamlık Makamına gönderilerek kesinleştirilmiştir.
 • Bilgi Edinme Hakkı Kanuna göre, Belediyemize bilgi edinme hakkı kullanımıyla ilgili başvuru yapılmamıştır.
 • Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine elektronik ortamda Beldemiz vatandaşları tarafından on sekiz (18) adet dilekçe başvurusu yapılmış olup, yasal süreleri içerisinde cevapları gönderilmiştir.
 • Belediye Personelinin yıllık izin, mazeret izni ve sağlık izinleri işlenerek şahsi dosyalarına kaldırılmıştır.
 • Sürekli işçilerin her ayın ilk haftası Türkiye İş Kurumuna aylık iş gücü bildirimlerinin elektronik ortamda güncellemesi yapılmıştır.
 • 657 Sayılı Devlet memurlarına tabi olarak çalışan personelin kademe ilerlemesi, terfi işlemleri yerine getirilmiş olup, elektronik ortamda hitap sistemine girişleri yapılmıştır.
 •  Memur ve Sürekli İşçi Kadrolarının Kamu e-uygulama sistemine girilerek kadro pozisyon güncellemeleri yapılmıştır.
 • Belediyemize ait bilgiler Yerel Bilgi sistemine girilerek güncellemesi yapılmıştır.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ:

01/01/2023-31/12/2023 TARİHLERİ ARASI FAALİYETİ:

 

Belediyemiz Mali hizmetler birimi;

1 adet Mali Hizmetler Müdürü,

1 adet Tahsildar,

 1. Adet Memur olmak üzere toplam 3 adet personel ile hizmet vermektedir.

 

1- 2023 yılı gelir ve gider bütçesi gerçekleşmeleri;

1-a) Gelir Bütçesi;

2023 Mali yılı bütçesi ile 21.000.000,00 TL. gelir tahmininde bulunulmuş olup;

2022 yılından devreden gelir tahakkuku

970.692,74 TL.

2023 mali yılı tahakkuku

26.520.016,23 TL.

Toplam elde edilen gelir tahakkuku

27.490.708,97TL.

Toplam tahsil edilen gelir

25.742.645,24 TL.

Tahsilattan ret ve iadeler

250,00 TL.

Yılı Net Tahsilatı

25.742.395,24TL.

Gelecek Yıla Devreden Tahakkuk

1.748.063,73 TL.

 

2023 yılı gelir bütçesi gerçekleşmeleri;

AÇIKLAMA

BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN

2022YILINDAN DEVREDEN GELİR TAHAKKUKU

2023 YILI TAHAKKUKU

2023 YILI TOPLAM TAKAKKUK

2023 YILI TAHSİLATI

2024 YILINA DEVREDEN

01 VERGİ GELİRLERİ

987.000,00

212.761,56

961.485,60

1.174.247,16

906.255,39

267.991,77

03 TEŞEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

4.590.000,00

703.927,77

6.819.508,92

7.523.436,69

6.197.192,29

1.326.244,40

04 ALINAN BAĞIŞ VE YRD.

1.927.000,00

0,00

1.957.133,69

1.957.133,69

1.957.133,69

0,00

05 DİĞER GELİRLER

13.484.000,00

54.003,41

16.781.888,02

16.835.891,43

16.682.063,87

153.827,56

06 SERMAYE GELİRLERİ

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

09 RED VE İADELER (-)

0,00

0,00

0,00

0,00

-250,00

0,00

TOPLAM

21.000.000,00

970.692,74

26.520.016,23

27.490.708,97

25.742.395,24

1.748.063,73

Tahsil edilemeyen 1.748.063,73 TL.tahsil edilmek üzere 2024 mali yılına devretmiştir.

2024 Mali Yılına Devreden Tahakkuklar:

Bina Vergisi

134.364,52TL.    

Arsa Vergisi

60.553,09TL.

Arazi Vergisi

3.189,93TL.

İlan ve Reklam Vergisi

6.215,10TL.

Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

24.356,91TL.

İşyeri ve Diğer Şekillerde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

39.312,22 TL.

Su Geliri

1.326.244,40TL.

Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri

1.380,05 TL.

6552 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı

54,68 TL.

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

32,18 TL.

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gecikme Zammı Tutarı

4,58 TL.

6736 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı

0,00 TL.

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

1.656,63 TL.

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gecikme Zammı Tutarı

1.416,64 TL.

7020 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı

309,63 TL.

7020 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

145,90 TL.

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gecikme Zammı Tutarı

0,00 TL.

7143 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı

1.623,63 TL.

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

1.133,32 TL.

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gecikme Zammı Tutarı

0,00 TL.

7256 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı

1.130,39 TL.

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

0,00 TL.

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Gecikme Zammı Tutarı

0,00 TL.

7326 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı

501,31 TL.

7326 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

3.824,42 TL.

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gecikme Zammı Tutarı

0,00 TL.

7440 Sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı

76.776,14 TL.

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı

63.838,06 TL.

TOPLAM

1.748.063,73TL.

 

Tahsilatın tahakkuka oranı %93,64olarak gerçekleşmiştir.

1-b) Gider Bütçesi;

2023 mali yılı bütçe ile 21.000.000 TL. gider tahminin de bulunulmuş ve;

GİDERİN ADI

2022 YILINDAN

DEVREDEN

2023

NET ÖDENEK

HARCAMA TUTARI

İPTAL EDİLEN ÖDENEKLER

2024

YILINA DEVREDEN

01 PERSONEL GİDERLERİ

0,00

5.446.000,00

5.178.684,35

267.315,65

0,00

02 SOS. GÜV. KURUMLARI

0,00

628.100,00

618.310,64

9.789,36

0,00

03 MAL VE HİZ. AL. GİDERLERİ

0,00

15.722.200,00

14.510.573,38

1.211.626,62

0,00

04 FAİZ GİDERLERİ

0,00

272.000,00

265.404,33

6.595,67

0,00

05 CARİ TRANSFERLER

17.494,00

686.594,00

643.268,00

24.832,00

18.494,00

06 SERMAYE GİDERLERİ

0,00

11.602.000,00

2.463.548,47

44.184,50

9.094.267,03

07 SERMAYE TRANSFERLERİ

0,00

103.400,00

102.306,35

1.093,65

0,00

08 BORÇ VERME

0,00

0,00

0,00

 

0,00

09 YEDEK ÖDENEK

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

TOPLAM

17.494,00

34.460.494,00

23.782.095,52

1.565.637,45

9.112.761,03

 

İmha edilmeyip 2023 mali yılına devreden;

 

05 CARİ TRANSFERLER:                          18.494,00 TL.

06 SERMAYE GİDERLERİ           9.094.267,03TL. olmak üzere

            TOPLAM:                              9.112.761,03TL. ödenek devretmiştir.                    

 

Kullanılmayan 1.565.637,45TL. ödenek imha edilmiştir.

2023 yılı gider bütçesi %69,01oranında gerçekleşmiştir.

 

1-c) 2023 mali yılı ek ödenek ve aktarmaları:

Ek Ödenekler

13.443.000,00 TL.

Bütçe içi Aktarmalar

2.388.000,00TL.

Yedek Ödenekten Aktarmalar

1.199.800,00TL.

Ek Ödenek ve AktarmalarToplamı

3.587.800,00 TL.

Ödenek bütçenin ekonomik kodlamaları arasında yapılmıştır.

2- 2023 yılı borç durumu; (31.12.2023 tarihi itibarıyla)

 

2.1) Bütçe emanetleri Hesabı icmali: (320 Nolu Hesap Kodu)

İşçi Personel Ücretleri(15.12.2023-31.12.2023 dönemi)

16.544,85 TL.

İşçi İlave tediyeler

0,00 TL.

 

 

Firma ve Şahıs Alacakları

25.441,25 TL.

Bel. Bşk. Ve Mec. Üyeleri

0,00 TL.

TOPLAM

41.986,10TL.

2.2) Emanet Hesapları İcmali:

2.2.a) Vergi Dairesi: (360 Nolu Hesap Kodu)

Gelir Vergisi

29.556,85 TL.

Damga vergileri

14.254,82 TL.

KDV

0,00 TL.

Toplam (Vergi Dairesi Cari Dönem Vadesi Gelmemiş)

43.811,67 TL.

2.2.b) Vergi Dairesi: Vadesi Geçmiş Olanlar (368 Nolu Hesap Kodu)

Gelir Vergisi

0,00 TL.

Damga vergileri

0,00 TL.

Kdv

0,00 TL.

Toplam

0,00 TL.

TOPLAM (Vergi Dairesi Cari Dönem Vadesi Geçmiş)

0,00 TL.

2.2.c) Sosyal Güvenlik Kurumları:

(361 Nolu Hesap Kodu)

Sosyal Güvenlik primi Kesintileri:

Sgk Prim Tahsilatları (İşçilerin prim tahsilatları)

13.255,42 TL.

Sgk Prim Tahsilatları (Memurların prim tahsilatları)

0,00 TL.

Toplam (Vergi Dairesi Cari Dönem Vadesi Gelmemiş)

13.255,42 TL.

2.2.d) Sosyal Güvenlik Kurumları:

Vadesi Geçmiş Olanlar (368 Nolu Hesap Kodu)

Sgk Prim Tahsilatları (İşçilerin prim tahsilatları)

0,00 TL.

Sgk Prim Tahsilatları (Memurların prim tahsilatları)

0,00 TL.

Sgk Prim Tahsilatları (Memurların prim tahsilatları 5510 say. Kan.)

0,00 TL.

Toplam

0,00 TL.

TOPLAM (Sosyal Güvenlik Kurumları Cari Dönem Vadesi Geçmiş)

0,00 TL.

2.2.e) Fonlar veya diğer kamu kuruluşları adına yapılan tahsilatlar:

(362 Nolu Hesap Kodu)

İşsizlik Sigortası Fonu

1.152,65TL.

Diğer Kamu İdareleri adına yapılan tahsilatlar:

Kültür Payı

1.091,48TL.

Kefalet aidatı

0,00 TL.

Toplam

1.091,48TL.

GENEL TOPLAM (362 Nolu Hesap KoduVadesi Gelmemiş)

2.244,13TL.

 

2.2.f) Fonlar veya diğer kamu kuruluşları adına yapılan tahsilatlar:

(368 Nolu Hesap Kodu)

İşsizlik Sigortası Fonu

0,00TL.

Diğer Kamu İdareleri adına yapılan tahsilatlar:

Kültür Payı

0,00TL.

Kefalet aidatı

0,00 TL.

GENEL TOPLAM (368Nolu Hesap KoduVadesi Geçmiş)

0,00TL.

 

2.2.g) Diğer Emanetler: (333 Nolu Hesap Kodu)

Bütçe Gelirlerinden Yersiz Tahsilat

0,00 TL.

Kişilere ait emanetler

0,00 TL.

İcra Kesintileri

0,00 TL.

İşçi Sendika aidatı

0,00 TL.

Memur sendika aidatı

0,00 TL.

İşçi Tasarruf Kesintisi

0,00 TL.

Diğer Emanetler

0,00 TL.

TOPLAM (333 Nolu Hesap Kodu)

0,00 TL.

Cari Dönem Borçları:

2.1) Bütçe emanetleri Hesabı icmali: (320 Nolu Hesap Kodu)                    =  41.986,10TL.

2.2) Emanet Hesapları İcmali:(333-360-361-362-368 Nolu Hesap Kodu)=  59.311,22 TL. 

Toplam:                                                                                =101.297,32 TL.

2.3) Kamuya olan tecilli ve tehirli yapılandırılan borçlar

2.3.1) Uzlaşma Borçları:

a) Hazine Müsteşarlığı ile yapılan uzlaşma: (438 Nolu Hesap Kodu)

Uzlaşma Komisyonu Kalan Borç Tutarı

0,00TL.

 

2.3.2 (368 Nolu Hesap Kodu) Vadesi bir yılın altında olanlar;

2.3.2.1-a)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (6552 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(368 Nolu Hesap Kodu)

Vergi Dairesi Çaycuma (Vergi Borçları)

0,00 TL.

SGK Çaycuma (SSK Prim Borcu)

0,00TL.

SGK Çaycuma (SSK İşsizlik Prim Borcu)

0,00 TL.

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

0,00TL.

SGK Ek karşılılar

0,00 TL.

6552 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

0,00 TL.

 

2.3.2.1-b)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (6736 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(368 Nolu Hesap Kodu)

Vergi Dairesi Çaycuma (Vergi Borçları)

0,00TL.

SGK Çaycuma (SSK Prim Borcu)

0,00TL.

SGK Çaycuma (SSK İşsizlik Prim Borcu)

0,00 TL.

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

85.733,96 TL.

SGK Ek karşılılar

25.025,22 TL.

6736 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

110.759,18 TL.

 

2.3.2.1-c)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (7020 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(368 Nolu Hesap Kodu)

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

16.144,94TL.

SGK Ek karşılılar

0,00 TL.

7020 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

16.144,94 TL.

2.3.2.1-d)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (7143 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(368 Nolu Hesap Kodu)

Vergi Dairesi Çaycuma (Vergi Borçları)

0,00TL.

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

22.151,34TL.

SGK Ek karşılılar

0,00 TL.

SGK (İPC)

0,00TL.

7143 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

22.151,34 TL.

2.3.2.1-e)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (7256 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(368 Nolu Hesap Kodu)

Vergi Dairesi Çaycuma (Vergi Borçları)

47.191,78TL.

SGK Çaycuma (SSK Prim Borcu)

0,00TL.

SGK Çaycuma (İşsizlik Sigortası Primi Borcu)

0,00 TL.

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

91.574,40 TL.

SGK Ek karşılılar

0,00 TL.

Kültür Payı

0,00 TL.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

0,00TL.

7256 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

138.766,18 TL.

 

2.3.2.1-f)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (7326 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(368 Nolu Hesap Kodu)

Vergi Dairesi Çaycuma (Vergi Borçları)

0,00TL.

SGK Çaycuma (SSK Prim Borcu)

0,00TL.

SGK Çaycuma (İşsizlik Sigortası Primi Borcu)

0,00 TL.

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

20.407,46 TL.

SGK Ek karşılılar

0,00 TL.

7326 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

20.407,46 TL.

 

2.3.2.1-g)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (Kanuna Tabi Olmayan Yapılandırma)

(368 Nolu Hesap Kodu)

Zonguldak Turizm Altyapı Temel Birliği

0,00TL.

Zonguldak Turizm Altyapı Temel Birliği

0,00 TL.

 

2.3.2.1-h)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (Vadesi Geçmiş Faturalı Alacaklar Emekli Sandığı)

(368 Nolu Hesap Kodu)

Faturalı Alacaklar Emekli Sandığı

0,00TL.

Faturalı Alacaklar Emekli Sandığı

0,00 TL.

 

2.3.3 (438 Nolu Hesap Kodu) Vadesi bir yılın Üstünde olanlar;

2.3.3.1-a)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (6736 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(438 Nolu Hesap Kodu)

Vergi Dairesi Çaycuma (Vergi Borçları)

0,00 TL.

SGK Çaycuma (SSK Prim Borcu)

0,00 TL.

SGK Çaycuma (SSK İşsizlik Prim Borcu)

0,00 TL.

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

441.859,64TL.

SGK Ek karşılılar

63.345,12 TL.

6736 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

507.204,76 TL.

 

2.3.3.1-b)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (7020 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(438 Nolu Hesap Kodu)

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

80.724,70TL.

SGK Ek karşılılar

0,00 TL.

7020 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

80.724,70 TL.

 

2.3.3.1-c)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (7143 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(438 Nolu Hesap Kodu)

Vergi Dairesi Çaycuma (Vergi Borçları)

0,00 TL.

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

99.030,45TL.

SGK Ek karşılılar

0,00 TL.

SGK (İPC)

0,00TL.

7143 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

99.030,45 TL.

 

2.3.3.1.d)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (7256 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

Vergi Dairesi Çaycuma (Vergi Borçları)

172.248,40TL.

SGK Çaycuma (SSK Prim Borcu)

0,00 TL.

SGK Çaycuma (İşsizlik Sigortası Primi Borcu)

0,00 TL.

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

482.293,18 TL.

SGK Ek karşılılar

0,00 TL.

Kültür Payı

0,00 TL.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

0,00 TL.

7256 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

654.541,58 TL.

2.3.3.1-e)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (7326 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)

(438 Nolu Hesap Kodu)

Vergi Dairesi Çaycuma (Vergi Borçları)

0,00 TL.

SGK Çaycuma (SSK Prim Borcu)

0,00TL.

SGK Çaycuma (İşsizlik Sigortası Primi Borcu)

0,00 TL.

SGK Emekli Sandığı (Prim Borcu)

148.263,73 TL.

SGK Ek karşılılar

0,00 TL.

7326 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırma Tutarı

148.263,73 TL.

2.3.3.1-f)Diğer kurumlarla yapılan uzlaşma: (Kanuna Tabi Olmayan Yapılandırma)

(438 Nolu Hesap Kodu)

Zonguldak Turizm Altyapı Temel Birliği

0,00TL.

Zonguldak Turizm Altyapı Temel Birliği

0,00 TL.

 

2.3) Kamuya olan tecilli ve tehirli yapılandırılan borçlar TOPLAMI

1.797.994,32 TL.

 

2.4)İller Bankasından Kullanılan Krediler: (300-381 ve 400-481 Nolu Hesap Kodu)

Kredi Listesi

Ana Para

Faiz

Toplam

256672 MALZEME-TEMİNATLI İKRAZ KREDİSİ

(Yol Kaplama Yapım İşi)

(Başlama 01.09.2018 Bitiş 01.08.2025)

103.367,89 TL.

11.195,39 TL.

 114.563,28 TL.

252488 KANALİZASYON TEMİNATLI İKRAZ KREDİSİ

Kanalizasyon İnşaatı İşi (SUKAP)

Başlama Tarihi: (01.07.2017) Bitiş Tarihi:(01.06.2032)

1.926.103,33 TL.

940.738,99 TL.

2.866.842,32 TL.

267346 İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI KREDİSİ

1 personelin ihbar kıdem tazminatlarının ödenmesi

Başlama Tarihi: (01.07.2021) Bitiş Tarihi (01.06.2024)

39.837,31 TL.

1.760,92 TL.

41.598,23 TL.

270193 İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI KREDİSİ

1 personelin ihbar kıdem tazminatlarının ödenmesi

Başlama Tarihi: (01.06.2022) Bitiş Tarihi (01.05.2025)

142.546,49 TL.

16.567,32 TL.

159.113,81 TL.

KREDİ BORÇLARI TOPLAMI (300-381 ve 400-481 Nolu Hesap Kodu)

2.211.855,02 TL.

970.262,62 TL.

3.182.117,64 TL.

 

2.1) Bütçe emanetleri Hesabı icmali: (320 Nolu Hesap Kodu)                    :41.986,10 TL.

2.2) Emanet Hesapları İcmali:

2.2.a) Vergi Dairesi: (360 Nolu Hesap Kodu)                                             :43.811,67 TL.2.2.b) Vergi Dairesi: Vadesi Geçmiş Olanlar (368 Nolu Hesap Kodu)      :0,00 TL.

2.2.c) Sosyal Güvenlik Kurumları(361 Nolu Hesap Kodu)              :13.255,42 TL.

2.2.d) SGK Vadesi Geçmiş Olanlar (368 Nolu Hesap Kodu)                     :             0,00 TL.

2.2.e) Fonlar veya diğer kamu kuruluşları adına yapılan tahsilatlar:

(362 Nolu Hesap Kodu)                                                                               :2.244,13TL.

2.2.f) Fonlar veya diğer kamu kuruluşları adına yapılan tahsilatlar:

(368 Nolu Hesap Kodu)                                                                               :             0,00TL.

2.2.g) Diğer Emanetler: (333 Nolu Hesap Kodu)                                        :          0,00 TL.

2.3) Kamuya olan tecilli ve tehirli yapılandırılan borçlar

2.3.1) Uzlaşma Borçları (Hazine Müsteşarlığı)                                             :                 0,00TL.

2.3.2.1-a) (6552 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan                                  :            0,00TL.

2.3.2.1-b) (6736 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                 :   110.759,18 TL.

2.3.2.1-c)(7020 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                  :   16.144,94 TL.

2.3.2.1-d) (7143 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                 :   22.151,34 TL.

2.3.2.1-e) (7256 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                 :   138.766,18 TL.

2.3.2.1-f) (7326 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                  :        20.407,46 TL.

2.3.2.1-g) (Kanuna Tabi Olmayan Yapılandırma)                                        :   0,00 TL.

2.3.2.1-h) (Vadesi Geçmiş Faturalı Alacaklar Emekli Sandığı)                   :                 0,00 TL.

2.3.3 (438 Nolu Hesap Kodu) Vadesi bir yılın Üstünde olanlar;

2.3.3.1-a) (6736 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                 :      507.204,76 TL.2.3.3.1-b) (7020 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                   :        80.724,70TL.

2.3.3.1-c) (7143 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                 :     99.030,45TL.

2.3.3.1.d) (7256 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                 :      654.541,58 TL.

2.3.3.1.e) (7326 Sayılı Kanun’a Göre Yapılandırılan)                                  :   148.263,73 TL.

2.3.3.1.f) (Kanuna Tabi Olmayan Yapılandırma)                                         :          0,00TL.

2.4) İller Bank. Kullanılan Krediler: (300-381 ve 400-481Nolu Hesap)     :3.182.117,64 TL.

                                                                       Borçlar Genel Toplam:5.081.409,28 TL.

3-Banka Hesapları Durumu:

2022 Yılından 2023 yılına devreden banka nakit durumları:

Ziraat bankası

693.704,55 TL.

Halk Bankası

5.444,11 TL. 

İller Bankası

616.781,21 TL.

Toplam Nakit Mevcudu:

1.315.929,87 TL.

 

2023 Yılı Banka Hareketleri:

 

Ziraat bankası

22.927.085,17 TL.

Halk Bankası

18.339.192,68 TL. 

İller Bankası

1.557.677,57 TL.

Garanti Bankası

4.464.087,88 TL.

 

2023 Yılından 2024 yılına devreden banka nakit durumları:

Ziraat bankası

1.176.507,51 TL.

Halk Bankası

8.724,17 TL. 

İller Bankası

935.802,82 TL.

Toplam Nakit Mevcudu:

2.121.034,50 TL.

 

2023 Yıl sonu itibarıyla poz hesap bakiyesi: 72.237,32 TL.

 

 

Belediye işçi çalışanları, emekli olup ayrılanlar ve nakil olarak başka kurumlara atananlar dahil 17 ayrı işçinin toplam (2019 öncesinden kalan 180 ton) 55 ton ayni kömür alacağı bulunmaktadır

4-Saltukova Belediyesi Personel Limited Şirketi:

3.1) Sermaye Bilgileri:

Şirket Kuruluşu için taahhüt edilen sermaye tutarı: 50.000,00 TL.

Ödenmiş sermayesi: 50.000,00 TL.

 

 

3.2) Şirkete personel çalıştırılması için ödenen tutar: (2023 yılı)

2023 YILI

Yıl

Ay

Tutar

Kdv

Fatura Top.

Damga Vergisi

Asgari Geçim indirimi

Sözleşme Damga Vergisi

Kesinti Toplamı

Ödenecek Tutar

Tahsil Edilen

Bakiye alacak

2022

12

285,431.15

2,854.31

288,285.46

2,705.89

 

 

2,705.89

285,579.57

285,579.57

 

2023

1

471,105.95

4,711.06

475,817.01

4,466.08

799.20

32,523.82

37,789.10

438,027.91

438,027.91

 

2023

2

169,488.20

1,694.88

171,183.08

1,606.75

 

 

1,606.75

169,576.33

169,576.33

 

2023

2

426,042.97

4,260.43

430,303.40

4,038.89

399.60

 

4,438.49

425,864.91

425,864.91

 

2023

3

535,889.49

5,358.89

541,248.38

5,080.23

3,599.10

 

8,679.33

532,569.05

532,569.05

 

2023

4

493,970.51

4,939.71

498,910.22

4,682.84

 

 

4,682.84

494,227.37

494,227.37

 

2023

5

429,823.10

4,298.23

434,121.33

3,487.69

6,011.83

 

9,499.52

424,621.81

424,621.81

 

2023

6

513,633.20

5,136.34

518,769.54

4,869.24

3,599.10

 

8,468.34

510,301.20

510,301.20

 

2023

7

956,685.42

9,566.85

966,252.27

9,069.38

799.80

 

9,869.18

956,383.09

956,383.09

 

2023

8

205,846.20

2,058.46

207,904.66

1,951.42

 

 

1,951.42

205,953.24

205,953.24

 

2023

8

613,630.04

6,136.30

619,766.34

5,817.21

399.90

 

6,217.11

613,549.23

613,549.23

 

2023

9

553,578.67

5,535.79

559,114.46

5,247.93

399.90

 

5,647.83

553,466.63

553,466.63

 

2023

10

128,255.80

1,282.56

129,538.36

1,215.86

 

 

1,215.86

128,322.49

128,322.49

 

2023

10

590,605.26

5,906.06

596,511.32

5,598.94

499.80

 

6,098.74

590,412.58

590,412.58

 

2023

11

581,789.35

5,817.90

587,607.25

5,515.36

999.60

 

6,514.96

581,092.29

581,092.29

0.00

Toplam

 

6,955,775.31

69,557.78

7,025,333.09

65,353.72

17,507.83

32,523.82

115,385.37

6,909,947.73

6,909,947.72

0.00

                       

Fatura Toplamı

7,025,333.09

             

Damga vergisi

65,353.72

             

Sözleşmeye ait damga vergisi

32,523.82

             

Mahsuplar (asgari ücret destek tutarı)

17,507.83

             

Kesintiler toplamı

115,385.37

             

Tahsil edilmesi gereken Tutar

6,909,947.73

             

Geçen yıla ait tahsilat

0.00

             

Tahsilatlar toplamı

6,909,947.73

             

Yıl sonu bakiye alacak tutarı

0.00

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3) Şirketin gelirleri:

1 – Kuruluş sermayesi (ödenmiş)                                          :   50.000,00 TL.

2 – Belediyeden işçilik hizmeti karşılığı tahsil edilen           : 6.909.947,73 TL.

3 – Yılsonu Banka Nakit Tutarı                                            :    110.201,49 TL.

4 – Belediyeden Alacak Tutarı                                             :               0,00 TL.

 

3.4) Şirketin giderleri:

 

7

MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)

 

16,018,843.74

16,018,843.74

74

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

 

15,695,541.08

15,695,541.08

740

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

 

8,917,644.13

8,917,644.13

740.10

MAAŞLAR

 

8,917,644.13

8,917,644.13

740.10.100

Çıplak İşçi Ücretleri

TL

3,920,432.20

3,920,432.20

740.10.101

Ek Kazançlar

TL

3,111,275.81

3,111,275.81

740.10.200

SGK İşveren Payı

TL

1,281,525.02

1,281,525.02

740.10.300

İşsizlik İşveren Payı

TL

125,026.90

125,026.90

740.10.400

Kıdem İhbar Tazminatlar

TL

479,384.20

479,384.20

741

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI

 

6,777,896.95

6,777,896.95

741.01

GİDER YANSITMA

TL

6,777,896.95

6,777,896.95

77

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 

323,302.66

323,302.66

770

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

 

161,651.33

161,651.33

770.10

KİRA GİDERLERİ

TL

720.00

720.00

770.40

SMMM GİDERLERİ

TL

38,336.73

38,336.73

770.50

DİĞER GİDERLER

TL

17,087.77

17,087.77

770.70

VERGİ RESİM VE HARÇLAR

TL

105,506.83

105,506.83

771

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

 

161,651.33

161,651.33

771.01

GİDER YANSITMA

TL

161,651.33

161,651.33

 

3.5)Banka hesap durumu:

2021 yılından devreden                                                        :        87.076,59 TL.

Yıl içinde hesaba yatan                                                         : 11.222.821,88 TL.

Yıl sonu banka hesabı toplamı                                              : 11.309.898,47 TL.

Yıl içinde yapılan ödemeler nedeniyle hesaptan çıkan         : 11.199.696,98 TL.

Yıl sonu banka hesap bakiyesi                                              :      110.201,49 TL.

 

SALTUKOVA BELEDİYESİ PERSONEL LTD.ŞTİ.

01/01/2023-31/12/2023  AYRINTILI GELİR TABLOSU RAPORU

GELİR TABLOSU

ÖNCEKI DÖNEM

CARI DÖNEM

 A- BRÜT SATIŞLAR

2.546.227,15

6.955.775,31

   1-YURTİÇİ SATIŞLAR

2.546.227,15

6.955.775,31

 C- NET SATIŞLAR

2.546.227,15

6.955.775,31

 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)

2.470.461,68

6.777.896,95

   1-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)

2.470.461,68

6.777.896,95

 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

75.765,47

177.878,36

 E- FAALİYET GİDERLERİ (-)

62.973,31

161.651,33

   1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)

62.973,31

161.651,33

 FAALİYET KARI VEYA ZARARI

12.792,16

16.227,03

 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

12.792,16

16.227,03

 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

399,76

834,12

   1-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

399,76

834,12

 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

0,07

3.577,71

   1-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)

0,07

3.577,71

 DÖNEM KARI VEYA ZARARI

13.191,85

13.483,44

 K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)

3.034,13

3.965,55

 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

10.157,72

9.517,89

 

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

       

Tarih :

13/03/2024

SALTUKOVA BELEDİYESİ PERSONEL LTD.ŞTİ.

     

Dönem :

2023

           

AKTİF ( VARLIKLAR )

   

PASİF(KAYNAKLAR)

   
 

Önceki Dönem

Cari Dönem

 

Önceki Dönem

Cari Dönem

I- DÖNEN VARLIKLAR

361,531.58

693,060.04

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

276,137.94

598,148.51

  A-HAZIR DEĞERLER

87,076.59

110,201.49

  B-TİCARİ BORÇLAR

0.00

7,134.83

    3-BANKALAR

87,076.59

110,201.49

    5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR

0.00

7,134.83

  E-STOKLAR

273,460.79

582,291.42

  C-DİĞER BORÇLAR

166,688.60

358,114.03

    2-YARI MAMULLER - ÜRETİM

273,460.79

0.00

    4-PERSONELE BORÇLAR

166,688.60

358,114.03

    5-DİĞER STOKLAR

0.00

582,291.42

  F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

109,449.34

230,422.23

  H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

994.20

567.13

    1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

26,011.78

57,860.89

    2-İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

0.00

567.13

    2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

75,624.16

159,644.44

    4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

994.20

0.00

    4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

7,813.40

12,916.90

    3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ

1,888.89

1,888.89

  G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI

0.00

2,477.42

    7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

1,888.89

1,888.89

    1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

3,034.13

3,965.55

 

 

 

    2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)

3,034.13

1,488.13

 

 

 

III- ÖZ KAYNAKLAR

85,393.64

94,911.53

 

 

 

  A-ÖDENMİŞ SERMAYE

50,000.00

50,000.00

 

 

 

    1-SERMAYE

50,000.00

50,000.00

 

 

 

  D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

73,908.46

84,066.18

 

 

 

    1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI

73,908.46

84,066.18

 

 

 

  E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

48,672.54

48,672.54

 

 

 

    1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

48,672.54

48,672.54

 

 

 

  F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)

10,157.72

9,517.89

 

 

 

    1-DÖNEM NET KARI

10,157.72

9,517.89

AKTİF TOPLAM

361,531.58

693,060.04

PASİF TOPLAM

361,531.58

693,060.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİZAN

SALTUKOVA BELEDİYESİ PERSONEL LTD.ŞTİ.

Dönem :

01/01/2023-31/12/2023

Tarih Aralığı :

01/01/2023-31/12/2023

 

 

 

       

HESAP KODU

HESAP ADI

 

BORÇ

ALACAK

BORÇ BAKİYESİ

ALACAK BAKİYESİ

1

DÖNEN VARLIKLAR

 

20,762,590.42

20,069,530.38

693,060.04

 

10

HAZIR DEĞERLER

 

11,309,898.47

11,199,696.98

110,201.49

 

102

BANKALAR

 

11,309,898.47

11,199,696.98

110,201.49

 

102.10

T.C. ZİRAAT BANKASI

 

6,999,304.92

6,889,103.43

110,201.49

 

102.10.001

774-85407494-5001 TL

TL

6,999,304.92

6,889,103.43

110,201.49

 

102.20

TÜRKİYE İŞ BANKASI

 

4,310,593.55

4,310,593.55

 

 

102.20.001

0682274 TL

TL

4,310,593.55

4,310,593.55

 

 

12

TİCARİ ALACAKLAR

 

7,025,333.07

7,025,333.07

 

 

120

ALICILAR

 

7,025,333.07

7,025,333.07

 

 

120.10

HİZMET SÖZLEŞMESİ HAKEDİŞLERİ

 

7,025,333.07

7,025,333.07

 

 

120.10.SA1

SALTUKOVABELEDİYESİ

TL

7,025,333.07

7,025,333.07

 

 

13

DİĞER ALACAKLAR

 

2,280.62

2,280.62

 

 

136

DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR

 

2,280.62

2,280.62

 

 

136.10

ÇAYCUMA VERGİ DAİRESİ

 

2,280.62

2,280.62

 

 

136.10.001

Mükerrer Ödeme İade Alacakları

TL

1,286.42

1,286.42

 

 

136.10.005

İade Edilecek Geçici Vergi

TL

994.20

994.20

 

 

15

STOKLAR

 

2,413,207.97

1,830,916.55

582,291.42

 

151

YARI MAMULLER - ÜRETİM

 

273,460.79

273,460.79

 

 

151.10

TAMAMLANMAMIŞ HİZMET MALİYETLERİ

 

273,460.79

273,460.79

 

 

151.10.001

İşçilik Hizmetleri

TL

273,460.79

273,460.79

 

 

157

DİĞER STOKLAR

 

2,139,747.18

1,557,455.76

582,291.42

 

157.10

TAMAMLANMAMIŞ HİZMET MALİYETLERİ

TL

2,139,747.18

1,557,455.76

582,291.42

 

19

DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

 

11,870.29

11,303.16

567.13

 

191

İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ

 

9,387.96

8,820.83

567.13

 

191.10

YURT İÇİ ALIMLAR

 

9,104.39

8,820.83

283.56

 

191.10.018

%18 KDV li Alışlar

TL

4,380.62

4,380.62

 

 

191.10.020

%20 KDV li Alışlar

TL

4,723.77

4,440.21

283.56

 

191.20

İNDİRİLECEK KDV TEVKİFAT

 

283.57

 

283.57

 

191.20.020

%20 KDV li Tevkifat

TL

283.57

 

283.57

 

193

PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

 

2,482.33

2,482.33

 

 

193.05

ÖDENEN VERGİLER

 

2,482.33

2,482.33

 

 

193.05.001

Kurum Geçici Vergi

TL

2,482.33

2,482.33

 

 

2

DURAN VARLIKLAR

 

1,888.89

1,888.89

 

 

26

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

 

1,888.89

1,888.89

 

 

262

KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ

 

1,888.89

 

1,888.89

 

262.10

KURULUŞ GİDERLERİ

 

1,888.89

 

1,888.89

 

262.10.001

Şirket Kuruluşu

TL

1,888.89

 

1,888.89

 

268

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

 

 

1,888.89

 

1,888.89

268.10

KURULUŞ GİDERLERİ

 

 

1,888.89

 

1,888.89

268.10.001

Şirket Kuruluşu

TL

 

1,888.89

 

1,888.89

3

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

6,975,319.94

7,573,468.45

 

598,148.51

32

TİCARİ BORÇLAR

 

44,402.10

51,536.93

 

7,134.83

320

SATICILAR

 

11,402.10

11,402.10

 

 

320.10

CARİ SATICILAR

 

11,402.10

11,402.10

 

 

320.10.KS1

KUTLU FURKAN SOLAK

TL

8,850.00

8,850.00

 

 

320.10.NG1

NERGİS TETİK GÖKMEN

TL

2,552.10

2,552.10

 

 

329

DİĞER TİCARİ BORÇLAR

 

33,000.00

40,134.83

 

7,134.83

329.10

TİCARİ BORÇLAR

 

33,000.00

40,134.83

 

7,134.83

329.10.AD1

SMMM-Adil DÜZLÜ

TL

33,000.00

40,134.83