2023 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILI

21 Temmuz 2023 15:31 Saltukova Belediyesi 695

  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda 07.07.2023cuma günü saat 17:30’da başlayıp, 14.07.2023 tarihinde tamamlanmış olan TEMMUZ Ayı Meclis Toplantı Karar Özetidir.

 

  1. OTURUM:

MECLİS BAŞKANI :Alim GENÇ

MADDE -1 :Açılış ve Yoklama.

Toplantıya katılamayan Ceyhun BABALOĞLU, Hasan TİRYAKİOĞLU ve Ali KARAGÖL mazeretleri Meclisin bilgisine sunuldu ve oy birliği ile uygun görüldü.Yapılan yoklama sonucunda, ekseriyetin toplantıya iştiraki görüldüğünden toplantı açıldı.

Gündeme geçmeden önce bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi ve maddi hata olmadığı tespit edildi. 

MADDE- 2 :Saygı Duruşu.

Yüce Atatürk ve Şehitlerimiz saygı ile anıldı.

            Meclise Başkanı bir (1) adet önerge sundu. Önerge oy çokluğu ile gündeme alındı. Meclis görüşmelerine kaldığı yerden devam edildi.

MADDE– 3:5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (d) fıkrası gereğince, İller Bankası A.Ş’ den kredi kullanılması talebinin görüşülmesi.

Beldemizde yapılması planlanan çok amaçlı salonun yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 3.500.000.-TL.(Üç Milyon Beşyüz BinTürk Lirası ) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak ana para, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.'nce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40'ın dışında ve % 100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller bankası A.Ş'ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Alim GENÇ'in yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE– 4: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (l) fıkrası gereğince, Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre hazırlanan, (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliğinin görüşülmesi.

22/02/2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin 09.04.2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik gereği; Memur Statüsündeki kadronun Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin esaslara göre hazırlanan, (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin (Memur) kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE– 5:5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince, 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere ek ödenek verilmesinin görüşülmesi.

2023 mali yılı ek bütçe taslağının görüşülmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, Bütçe komisyonuna dört (4) iş günü süre verilerek havale edildi.

MADDE – 6 :5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, eylül ayı toplantı günü ve saatinin belirlenmesi,

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi " Belediye Meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır" ibaresi gereğince; Ağustos ayı meclisin tatil ayı olduğundan, eylül ayı toplantısının 01.09.2023 Cuma günü saat 17:30'da Belediye hizmet binası toplantı salonunda yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

(ÖNERGE İLE GÜNDEME ALINAN)MADDE– 7: 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince, 2023 Mali Yılı Gelir tarifesindeki su fiyat tarifesi ücretinin yeniden belirlenmesi.

2023 Mali Yılı Gelir tarifesindeki su fiyat tarifesi ücretinin görüşülmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince, Bütçe komisyonuna dört (4) iş günü süre verilerek havale edildi.

Toplantıya 14.07.2023 Cuma günü saat 17.30’da tekrar toplanmak üzere ara verildi.

 

  1. OTURUM:

MECLİS BAŞKANI : Alim GENÇ

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. Maddesi gereğince, Belediye Meclisi 2. oturumuna 14 Temmuz 2023 Cuma günü saat 17:30’da, Meclis Başkanı Alim GENÇ’in Başkanlığında, üyelerin çoğunluğunun iştirakiyle Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplandı ve toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Toplantıya katılamayan Ceyhun BABALOĞLU’nun mazeret dilekçesi Meclisin bilgisine sunuldu ve uygun görüldü. Gündem maddelerinin görüşülmesine kaldığı yerden devam edildi.

MADDE– 6:5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince, 2023 Mali Yılı Bütçesinde ödeneği yetmeyeceği anlaşılan tertiplere ek ödenek verilmesinin görüşülmesi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince ;2023 Mali Yılı Ek Bütçesi Bütçe Komisyonunda görüşülüp, Komisyon raporu ile birlikte Meclise sunuldu ve Bütçe Komisyon Raporu okundu.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ödeneği yetmeyeceği anlaşılan fonksiyonel kodlamaların ekonomik düzeylerine ek ödenek verilmesinin uygun olacağı öngörülmüştür.

           2023 Mali Yılı Gider Bütçesi İçinde :

 1- Belediye birimleri için (A) Ek Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam  7.500.000 TL. ödenek verildiği,

2- Belediye bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 4.000.000 TL. olarak gelir fazlası karşılık tablosu,


3- 2023 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen 4.000.000 TL. sının gelir fazlasının kalan 3.500.000 TL. nın Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetveli Örnek-16 gösterilen İller Bankasından borçlanma karşılık gösterilmek suretiyle denkliğin sağlandığı,

4-  Ek Ödenek Bütçesini oluşturan cetveller;
      a) Ödenek Cetveli (A)
      b) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)
      c) Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)
Bütçenin belirtilen cetvellerden oluştuğu,

Giderlerin karşılanabilmesi için 7.500.000,00 TL. ek ödenek verilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi.

MADDE– 7:5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince, 2023 Mali Yılı Gelir tarifesindeki su fiyat tarifesi ücretinin yeniden belirlenmesi.

2023 Mali Yılı Gelir tarifesindeki su fiyat tarifesi ücreti Bütçe Komisyonunda görüşülüp, Komisyon raporu ile birlikte Meclise sunuldu ve okundu.

2023 Mali Yılı Gelir tarifesindeki su fiyat tarifesi ücretlerinin artan maliyetler nedeniyle yeniden belirlenmesi gerektiğinden;
2023 Mali Yılı Gelir tarifesindeki :

01.01.2023 tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan maddenin eski hali;

 

MADDE-5:

 

SU ÜCRETLERİ:

 

1- Belediyemiz su sayaçlarının okunması,  tahakkuka alınarak tahsil edilmesi şu şekilde yapılır:
a- Belediyemizde kayıtlı bulunan abonelerin sayaçlarının okunması çift ayların son haftasında yapılır.
b- Sayaçların okunması esnasında su tüketim miktarını, ücretini ve son ödeme tarihini gösteren ihbarname abone sahibine verilir.
c- Okunan sayaçların sarfiyatı tespit edilerek ilk ve son endeksler yazılıp sarfiyat tutarları belirlendikten sonra su tahakkuk işlemleri, sayaç okuma ayı içinde yapılır.
d- Tahsilat şubesi tarafından su ve su tüketimine bağlı ücretler tahsilat makbuzu karşılığında tahsil edilir.
e- İhbarnamede belirtilen son ödeme tarihini geçiren aboneye ikinci ihbarname gönderilir. İhbarnameyi aldığı halde borcunu ödemeyen abonenin suyu kesilerek, icra yolu ile tahsil edilmek üzere takibe alınır.
f- Son ödeme tarihinde borcunu ödemeyen abonelerden 6183 sayılı yasa ile tespit edilen oranda gecikme cezası alınır.
g- Yeni yapılan inşaatlara yapı kullanma izni verilmeden mesken veya işyeri olarak kaydı yapılmaz. Abone kaydı “İNŞAAT” olarak yapılır. Su ücretleri buna göre tahakkuku yapılarak tahsil edilir.
h- Sayacı arızalı olan aboneler sayaçlarının arızalı olduğunu belediyenin ilgili birimine iletmek zorundadır. Abonelerin sayaçları belediyece sökülür. Bu hizmet karşılığında ücret alınmaz.
i- Tamiratı belediyeden istenen su sayaçlarının tamiratı belediyece yaptırılır. Tamiratı yaptırılan su sayacından, tamir ücretinden başka ilave ücret alınmaz. Tamir ücreti tahsilat makbuzu ile tahsil edilir. 
j- Abonelerin sayacı ile şebeke arasında kalan bağlantı hatlarında meydana gelen arızalar belediye tarafından giderilir. Onarıma ait malzemeler abone tarafından temin edilir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

2- Yeni abone kabulünde aşağıdaki ücretler alınır.

 

Meskenler:

124.11 TL

a- Bağlantı Ücreti    

124.11 TL

b- Numaralama bedeli

53.96 TL

c- Basılı Evrak Ücreti

269.28 TL

d- Depozito  

               
 

Ticarethaneler:

124.11 TL

a- Bağlantı Ücreti    

124.11 TL

b- Numaralama bedeli

53.96 TL

c- Basılı Evrak Ücreti

403.92 TL

d- Depozito  

               
               
               
 

İnşaatlar:

124.11 TL

a- Bağlantı Ücreti    

124.11 TL

b- Numaralama bedeli

53.96 TL

c- Basılı Evrak Ücreti

673.20 TL

d- Depozito  

               
 

Zirai amaçlı aboneler:

124.11 TL

a- Bağlantı Ücreti    

124.11 TL

b- Numaralama bedeli

53.96 TL

c- Basılı Evrak Ücreti

269.28 TL

d- Depozito  

               
               
 

3- 2023 yılında uygulanacak su fiyat tarifesi:                                               (Aşağıda belirtilen dönemlerden geçerli olmak üzere uygulanır) KDV Kan. göre oran belirlenen oran üzerinden hesaplanır.

 
 

2022 yılı Kasım-Aralık okuması

2023-1 DÖNEM

 

8.24 TL

a- Meskenlerde

     

12.41 TL

b- Ticarethanelerde

     

20.42 TL

c- İnşaatlarda

     

11.67 TL

d- Kamu kuruluşlarında        

     

8.24 TL

e- Zirai amaçlı aboneler

     

61.20 TL

f- Liman ve sanayi suyu

   
   
 
 

4- Bina sahibi adına yapılmış abone kayıtlarının kiracı adına açılması halinde meskenler için alınan depozito bedeli alınır.

 
 

5- Su borcu bulunarak suyu kesilen abonelerin borçlarının ödenmesi halinde tekrar su bağlantı ücreti alınmaz.

 
               
 

6- 10 Mart 2007 tarih ve 26458 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 5595 Sayılı Kanun’un 3. maddesi ile 1005 Sayılı Kanuna eklenen EK MADDE 1 göre “Bu Kanun ve 28.05.1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti %50 den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır.”  Gereğince meskenler için tespit edilmiş tarife aşağıdaki gibi uygulanır:

 
 
 
 
 
 
 

4.12 TL

Meskenlerde:

   
 

7- Belediye sınırları içinde adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikamet eden evde bakıma muhtaç çalışma gücünü kaybetmiş olup,  %60 ve üzeri sürekli ve ağır özürlü olduğu, sağlık kurulu raporu ile belgelendirmiş, aynı adreste bulunan su aboneleri için:

 
 

5.49 TL

Meskenlerde:

   
 

8- Kaçak su kullananlara, tarifesine bağlı olarak her dönem için 30 (otuz) ton dan 6 (altı) dönem için 180 (yüz seksen) ton su bedeli ve ayrıca 2.600 (iki bin altı yüz) TL. Para cezası uygulanır.

 
 
               
 

9- Sayacı azılalı olup belediye görevlileri tarafından sökülen sayaçların okumaları geriye dönük 365 günün ortalaması alınarak tahakkuk ettirilir. 365 günden az aboneliği bulunanlar için geriye dönük günler ortalaması alınır.

 
 
               
 

         10/ a- Belediyemizce ön ödemeli su sayaçlarının öncelikle yeni açılacak aboneler, geçmiş dönemlere ait borcu bulunan aboneler ve su sayacı bozulan aboneler için uygulamaya geçilmesine, bu sisteme geçiş yukarıda sayılan aboneler dışında Resmi Kurumlar hariç diğer tüm abonelerin de 28.02.2018 tarihine kadar geçiş yapmış olmalarına,

b- Uygulamasına geçilen ön ödemeli su sayaçlarının aboneler tarafından piyasadan temin edilmesine, abonelerimizin geçmiş dönem su borçlarının da (6) eşit taksit halinde  tahsil edilmesine, geçmiş dönemlere ait su bedellerini ve taksitlerini ödemeyen abonelerin su kartlarına ilgili taksit ya da taksitlerini ödeyene kadar yeni bir su yüklemesi yapılmamasına,    

c- Ön ödemeli su sayacına geçen abonelerimize ilk kart yüklemesinde abone olma tarihinden itibaren 1 yıl süre ile % 20 indirimli su kullanım hakkı  verilmesine,                                                          

d- Ayrıca yetki verilen firmanın teknik şartnamesine ilaveten, belediyemiz bilgisayar programlarını ücretsiz kuracak, gerekirse programlandırılmış bilgisayar sistemi kurup, program konusunda sürekli sorumlu olmalarına,

e-Yukarıda belirtilen tüm abonelerin ön ödemeli su sayacına geçiş süresinin 1 (bir) yıl süre ile uzatılmasına,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komisyonumuzca maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

             Yukarıda belirtilen maddenin aşağıda belirtilen maddeleri hariç aynı kalmak üzere;

 

3- 2023 yılında uygulanacak su fiyat tarifesi:                                               (Aşağıda belirtilen dönemlerden geçerli olmak üzere uygulanır) KDV Kan. göre oran belirlenen oran üzerinden hesaplanır.

 
 

2023 yılı Temmuz-Ağustos okuması

2023-5 DÖNEM

 

12.36 TL

a- Meskenlerde

     

18.62 TL

b- Ticarethanelerde

     

30.63 TL

c- İnşaatlarda

     

17.51 TL

d- Kamu kuruluşlarında        

     

12.36 TL

e- Zirai amaçlı aboneler

     

71.94 TL

f- Liman ve sanayi suyu

   
 

(Liman ve Sanayi Suyu 01 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere)

6- 10 Mart 2007 tarih ve 26458 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 5595 Sayılı Kanun’un 3. maddesi ile 1005 Sayılı Kanuna eklenen EK MADDE 1 göre “Bu Kanun ve 28.05.1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile malul gazi olarak aylık bağlanmış olanlar ve şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanların; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti %50 den az indirim içermemek üzere belediye meclisleri tarafından belirlenecek tarife üzerinden alınır.”  Gereğince meskenler için tespit edilmiş tarife aşağıdaki gibi uygulanır:

 
 
 
 
 
 
 

6.18 TL

Meskenlerde:

   
 

7- Belediye sınırları içinde adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre ikamet eden evde bakıma muhtaç çalışma gücünü kaybetmiş olup,  %60 ve üzeri sürekli ve ağır özürlü olduğu, sağlık kurulu raporu ile belgelendirmiş, aynı adreste bulunan su aboneleri için:

 
 

8.24 TL

Meskenlerde:

           

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 62. Maddesi gereğince, yukarıda yazılı şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE- 8 : Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

Meclis Üyeleri dilek ve temenniler konusunda söz isteyen bulunmamıştır.

       Temmuz Ayı Meclis Toplantı gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı oy birliği ile kapatılmıştır. 14 TEMMUZ 2023 CUMA

 

Alim GENÇ                         Sefarettin ÇAĞLAR               Mehmet DURMUŞOĞLU

Meclis Başkanı                        Meclis Katibi                                Meclis Katibi

  • Etiketler
Belediye Yazılımı: TVET © Tüm Hakları Saklıdır.